DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

Anılan Tebliğde; 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında bulunan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak belirlenmiş olmaktadır.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE
İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

Bilindiği üzere, 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9495 sayıl
Bakanlar Kurulu Kararıyla “Proje Bazlı Destek” düzenlemesi yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık iki yıldan bersöz konusu Karar kapsamındaki desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak yararlanılabilecek
düzenlemeler; 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devle
Yardımları Hakkında Karar ile 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1olmuştur.
Bu defa, 28.12.2019 tarih ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)” yayınlanmıştır.
Anılan Tebliğde; 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlar Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak belirlenmiş olmaktadır.

28 Aralık 2019 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEBLİĞ
YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN
Amaç ve kapsam
KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2019/1)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Veri lmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet Kapısı uygulamasında
yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,
c) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek
bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,
ifade eder.
Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları
MADDE 4 – (1) Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırım ile istihdam edilen nitelikli
personel dikkate alınarak yatırım ve/veya işletme döneminde uygulanır.
(2) Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip istihdam edilen nitelikli personel için yatırımcılar
tarafından Bakanlığa müracaat edilerek nitelikli personel desteği talebinde bulunulması gerekmektedir. Yatırım teşvik
belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihi takip eden bir yıldan sonraki talepler değerlendirmeye alınmaz.
(3) Nitelikli personel desteğinden yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret
desteğinden yararlanılamaz. Diğer kamu destek programları kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılan
personel için nitelikli personel desteği sağlanmaz.
Nitelikli personel desteği müracaat usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Nitelikli personel desteğinden yararlanılabilmesi için, Bakanlığa ilk kez yapılacak müracaat ve
Bakanlık tarafından kabul edilen nitelikli personel için yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından her bir nitelikli
personel için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili
belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.
(2) Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile bunların birinci ve i kinci derece kan ve kayın hısımları için
nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamaz.
Nitelikli personel desteği uygulama esasları
MADDE 6 – (1) Nitelikli personel desteği, yatırımcının müracaatına istinaden uygun görülen nitelikli personelin
yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararında
belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personele ödenen net ücret kadar ödeme yapılmak
suretiyle Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulanır. Destek Kararında belirtilen toplam azami destek tutarına
ulaşılması halinde nitelikli personel desteği ödemelerine son verilir.
(2) Destek ödemeleri, firma müracaatını takip eden dönemde yapılır.
(3) Yatırımcının mevcut çalışanlarından sadece teşvik belgesi kapsamı yatırım için istihdam edileceği beyan
edilen personel de nitelikli personel kapsamında değerlendirilebilir.
(4) Nitelikli personelin teşvik belgesi kapsamı yatırım için tam süreli çalıştığı en son ayı müteakip bu personel
için destek uygulamasına son verilir. Nitelikli personel desteğinden amacı dışında yararlanıldığının tespiti halinde
fazladan yararlanılan destek tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır. Destek uygulaması kapsamındaki nitelikli personelin iş akdinin feshi veya diğer
nedenlerle uygulama kapsamından çıkartılması halinde, bu personelin yerine aynı personel veya bir başka personelin
uygulamaya dahil edilebilmesi için 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde Bakanlığa müracaat edilmesi
gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, sistem dışına çıkartılan ilk personelin uygulama kapsamına
alındığı tarih dikkate alınarak kalan süre kadar yeni nitelikli personel için destek uygulamasına devam edilebilir.
(5) Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda uygun görülen taleplerle ilgili olarak destek tutarı müracaat sırası
esas alınarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.
Sayı : 30992
Enerji desteğinden yararlanma şartları
MADDE 7 – (1) Enerji desteği, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Destek Kararında
belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır.
Enerji desteği müracaat usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için yatırımın tamamlama vizesinin yapılmasını
müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların
doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.
Enerji desteği uygulama esasları
MADDE 9 – (1) Destek uygulamasına, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın
ilk okuma tarihinden itibaren başlanır ve Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulama yapılır. Destek Kararında
belirtilen azami destek tutarına ulaşılması halinde enerji desteği ödemelerine son verilir.
(2) Enerji desteği ödemeleri, uygun görülen yatırımcılara talebin yapıldığı ayı takip eden dönemde yapılır.
(3) Enerji desteği ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin
temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim
harcaması esas alınarak yapılır.
(4) Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekmektedir. Ancak,
aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi
yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda anılan sayacın, teşvik belgesi kapsamı yatırıma başlama
tarihinden önceki aydan başlamak üzere geriye doğru bir yıllık enerji tüketim miktarı ve tüketim ortalaması ilgili dağıtım
şirketi aracılığıyla tevsik edilir. Mevcut tüketim olarak kabul edilen bu tüketim ortalaması üzerinde yapılan enerji
tüketim miktarına isabet eden tutarın belirlenmiş oranı enerji desteği olarak ödenir.
Faiz veya kâr payı desteği uygulama esasları
MADDE 10 – (1) Yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya yatırım finansmanına
ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulanabilmesi için, kredinin veya finansmanın teşvik belgesi kapsamı yatırım için
kullanıldığının tespitini, kullanım bilgilerini ve vadesi gelmemiş ödemeleri ihtiva eden itfa planını da içeren yeminli
mali müşavir raporunun veya krediye ya da finansmana aracılık eden yurt içindeki bankanın talebinin, E-TUYS
uygulaması üzerinden yüklenmesi ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun görülmesi
gerekmektedir.
(2) Yurtdışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan ve Bakanlıkça uygun görülen yatırım kredilerine ya da
yatırımın finansmanına ait ana para, faiz veya kâr payının itfa planında belirtilen vadesinde ödenmesini müteakip, buna
ilişkin yeminli mali müşavir raporunun veya krediye ya da finansmana aracılık eden banka tarafından hazırlanacak faiz
veya kâr payı desteği talep çizelgesinin vadeyi takip eden on işgünü içerisinde E-TUYS uygulaması üzerinden sisteme
yüklenmesi gerekmektedir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlerle ilgili faiz veya kâr payı
desteği ödemeleri, vadeyi takip eden ödeme döneminde yapılır.
(3) Dış kredi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz veya kâr payı desteği ödemesi, vade tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.
Hibe desteği müracaat usul ve esasları
MADDE 11 – (1) Hibe desteğinden yararlanılabilmesi için Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar
tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili
belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.
Hibe desteği uygulama esasları
MADDE 12 – (1) İlgili Destek Kararında aksi belirtilmediği sürece hibe desteği ikinci fıkrada belirtildiği şekilde
uygulanır.
(2) Hibe desteği ödemesi, ilk müracaat ile her bir müracaat tarihinden sonraki altı ayın tamamlanmasını müteakip
yapılacak müracaatlara istinaden, makine ve teçhizat yatırımlarına ilişkin gerçekleşmeleri gösteren yeminli mali müşavir
raporu esas alınarak gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının %25’ini geçmemek üzere Destek Kararında belirtilen
oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar, talebin yapıldığı ayı takip eden dönemde yapılır.
Sigorta primi işveren hissesi desteği
MADDE 13 – (1) Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında
gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım döneminde
başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi
halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait
bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve teşvik belg esinde belirtilen
süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.
Müeyyide
MADDE 14 – (1) Destek uygulaması için, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya
kullanılması, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, yararlanılan desteklerin tamamı 6183 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde geri alınır.
Destek ödemeleri

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça yapılacak nitelikli personel desteği, enerji desteği, faiz veya kar payı desteği ve
hibe desteği ödemeleri, yatırımcının;
a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye
genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil
ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması,
b) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat
tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
koşuluyla, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yapılır.
Diğer hükümler
MADDE 16 – (1) Nitelikli personel desteği, hibe desteği ve enerji desteği ödeme dönemleri, Şubat, Mayıs,
Ağustos ve Kasım aylarıdır.
(2) Bütçe imkanları, Hazine nakit dengesi veya diğer zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihlerinde Bakanlıkça
değişiklik yapılabilir.
(3) Bu Tebliğde yer almayan uygulamaya yönelik hususlar, yürürlükteki 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 20/6/2012 tarihli ve
28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No:2012/1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.