DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Ticaret Bakanlığı, 04/01/2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımladığı yönetmelik ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”te kapsamlı değişiklikler yapmıştır.

Ticaret Bakanlığı, 04/01/2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımladığı yönetmelik
ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”te kapsamlı değişiklikler
yapmıştır. Bu Tebliğ ekte sunulmaktadır. Öte yandan anılan Yönetmeliğin yapı lan bu geniş kapsamlı
düzenlemelerin yerlerine işlenmesinden sonraki son hâli de ektedir.
Elektronik Ticaret sektörü, tüm dünyada hızla büyümekte ve devletler de bu yeni ticaret türü
için yasal düzenlemeler yapma gereği duymaktadırlar. Bizim ülkemizde de çok hızlı gelişen Elektronik
Ticaret Piyasasına paralel olarak Kanun, Yönetmelik, Tebliğ türünden yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Elektronik Ticaret işleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanların ekteki
Yönetmelikleri dikkatlice okumalarında yarar olacaktır.

Resmî Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29417
TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA

Amaç
YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan
ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması
gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini
tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak
amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki
işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere,
b) Vakıf üniversitelerinin (Değişik ibare:RG-4/1/2020-30998) ve diğer özel eğitim
ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve
vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili
olarak üyelerine gönderdiği iletilere,
ç) 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan
kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine
ilişkin bilgilendirme iletilerine,
d) Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere,
uygulanmaz.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-4/1/2020-30998)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin
satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,
d) Elektronik iletişim adresi: Elektronik posta ve telefon numarası gibi elektronik
ortamda münhasıran iletişim kurmayı sağlayan adresi,
e) Elektronik iletişim araçları: İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin
gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks,
otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı,
f) Elektronik ortam: Verilerin sayısallaştırılarak işlenmesi, saklanması ve
iletilmesinin sağlandığı ortamı,
g) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda
gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel
kişileri,
h) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Ticaret il müdürünü,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) İYS Numarası: İYS’ye kayıt olan tüm hizmet sağlayıcı ve markalarına
ayrı ayrı atanan tekil numarayı,
k) Kanun: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
l) Kuruluş: Bakanlıkça ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla
yetkilendirilen kuruluşu,

m) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
n) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve
organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini
almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel,
bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari
işletmeyi,
o) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri,
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gi bi vasıtalar
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve
görüntü içerikli iletileri,
ö) Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS): Ticari elektronik ileti onayı
alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine
imkân tanıyan sistemi,
p) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari
faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü
iletişimi,
r) URL adresi: İlgili içeriğin internet gibi bir ağ üzerinde bulunduğu tam adresi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ticari Elektronik İletiler ve İYS
Ticari elektronik iletiler ve onay
(1)

MADDE 5 – (1) Hizmet sağlayıcının, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak,
işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak
amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için
kendisi tarafından önceden onay alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar
geçerlidir.
Onay gerektirmeyen durumlar
MADDE 6 – (1) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini
vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma
yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma,
bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildiri mleri içeren
iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü
durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde
herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

(3) Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari
elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların
9 uncu maddede yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan tic ari
elektronik ileti gönderilemez.
(4) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan
şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay
alınması zorunlu değildir.
Onayın alınması
MADDE 7 – (1) Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla
alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu
irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır.
(2) Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
(3) Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi,
reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün
içinde iletilir.
(4) Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay
talebinde bulunulamaz.
(5) Onay; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil
edilerek alınıyorsa sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce,
ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto
ile yazılarak alınır.
(6) Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözl eşmesindeki taraflardan birine
verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin
diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
(7) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak
kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu
promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.
(8) Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
(9) Hizmet sağlayıcı, alıcıdan ticari elektronik il eti onayı vermesini, sunduğu mal ve
hizmetin temini için ön şart olarak ileri süremez.
(10) Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir.
Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti
MADDE 8 – (1) Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun
olması gerekir.

(2) Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS
numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. (Ek ibare:RG-4/1/202030998)

veya vergi kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak
marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
(3) Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin
içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. (Ek
ibare:RG-4/1/2020-30998) veya vergi kimlik numarasına yer verilir. Hizmet sağlayıcı,
bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
(4) (Ek:RG-4/1/2020-30998)
(2)
Sesli arama içeriğinde; tacirler için ticaret unvanına,
esnaflar için ise adı ve soyadına yer verilir. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka
veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
(5) Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet
sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir
durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilir.
(6) Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa
tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare;
kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla
gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında
belirtilir.
(7) Ticari elektronik iletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon
amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde bu husus iletide açıkça belirtilir.
(8) Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine
getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek
şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi
kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.
Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi
MADDE 9 – (1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik
ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim
kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.
(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine
yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu
hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri
hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir
URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi
iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekild e olmak üzere
aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.

(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi
olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin
yapılmasına engel teşkil etmez.
Ret bildiriminin uygulanması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı
reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde a lıcıya ticari
elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Ticari elektronik ileti yönetim sistemi
MADDE 10/A – (Ek:RG-4/1/2020-30998)
(1) Kuruluş, onay ve ret bilgilerinin İYS’ye kaydedilmesi, İYS üzerinden onay
alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikâyetlerinin alınması,
raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet
sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlar ve Bakanlığın
erişimine açar.
(2) Kuruluş, ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli teknik
tedbiri alır.
(3) Kuruluş İYS’ye yönelik Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri
yürütmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aracı Hizmet Sağlayıcılar, Kişisel Verilerin Korunması,
İspat Yükümlülüğü ve Kayıtları Saklama Süresi
Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler ve diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik
iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir.
(2) Aracı hizmet sağlayıcı;
a) Hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanmış içerikleri gönderir.
b) Ticari elektronik iletinin oluşturulabilmesi, gönderilebilmesi, alınabilmesi,
depolanabilmesi ve alıcıların bilgilerinin saklanabilmesi ve işlenebilmesi için gerekli olan
yazılım, donanım ile veri tabanı ve yönetim sistemini sağlar.
c) Bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen diğer yükümlülüklerin ifasına
yönelik imkânı tanır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine
ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer verir.
(4) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve
tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal
veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını
araştırmakla yükümlü değildir.
(5) Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay
alamaz.
Kişisel verilerin korunması
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı (Ek ibare:RG4/1/2020-30998)

ile Kuruluş, bu Yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve
sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini
önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
(2) Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve başka
amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir.
İspat yükümlülüğü ve kayıtları saklama süresi
MADDE 13 – (1) Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya
ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir.
(2) Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın
geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt
tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-4/1/2020-30998) üç yıl süreyle saklar. Talep
edilmesi halinde bu kayıtlar Bakanlığa sunulur.
Şikâyet
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şikâyet, Denetim ve Yetki
MADDE 14 – (1) Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı (Ek
ibare:RG-4/1/2020-30998) , İYS veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı
olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi;
gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve
adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer
alması gerekir.
(2) Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyet başvurularında aşağıdaki hususlar aranır:

a) Kısa mesaj yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon
numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu
numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin
gönderilme tarihi, saati (Değişik ibare:RG-4/1/2020-30998) , iletinin görsel bir örneği ile
şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu
belirten ibare yer alır. (Mülga cümle:RG-4/1/2020-30998) (…)
b) Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ise; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası,
elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı,
iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile
şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu
belirten ibare yer alır. İletinin (Ek ibare:RG-4/1/2020-30998) görsel bir örneği başvuruya
eklenir.
c) Sesli arama yoluyla yapılmışsa; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon
numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası,
bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati
ve (Değişik ibare:RG-4/1/2020-30998) konusu ile şikâyetçinin tacir olması halinde
MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.
ç) Diğer elektronik iletişim araçları ile yapılmışsa iletişim aracının türüne bağlı
olarak bu fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara yer verilir.
(3) Şikâyet başvurusu, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay
içinde yapılır.
(4) Şikâyetçi ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari
elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunabilir.
(5) Bu maddede yer alan şartları taşımayan başvurular il müdürlüğünce işleme
konulmaz.
Şikâyetin sonuçlandırılması
MADDE 15 – (1) Başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce, şikâyet edilenin sicile
kayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunduğunun tespiti halinde, başvuru belgeleri ilgili il
müdürlüğüne gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir.
(2) İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin
edilerek şikâyet sonuçlandırılır. Ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için
görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim yapılır.
(3) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu
şikâyetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren on beş
gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden i l
müdürlüğünce bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Bu
sürenin sonunda da talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde, şikâyet
başvurusu sırasında il müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis
edilir. İl müdürlüğünün bilgi ve belge talebine ilişkin yazısında, talep edilen bilgi ve

belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde, şikâyet başvurusu sırasında il
müdürlüğüne sunulan bilgi ve belgeler üzerinden idari işlem tesis edileceği belirtilir.
(4) İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının doğrudan tespit
edilmesine imkân bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik
haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edebilir.
Denetim
MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-4/1/2020-30998) Bakanlık, hizmet sağlayıcı, aracı
hizmet sağlayıcı ve Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği faaliyet ve
işlemlerini denetlemeye yetkilidir.
(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Yönetmelik kapsamında
Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri
istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi
almaya yetkilidir. İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını,
bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi
taleplerini karşılamak ve gerekli yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
(3) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, ticari elektronik iletileri
gönderen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının abonelik bilgileri ile gerekli bilgi
ve belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan
işletmecilerden istemeye yetkilidir.
İdari yaptırımları uygulama
MADDE 17– (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere Kanunun 12 nci maddesi
uyarınca uygulanacak idari para cezalarını vermeye, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki il müdürü yetkilidir.
(2) Verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mevcut veri tabanlarının kullanımı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ticari
elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcının açık irade beyanını içerecek şekilde alınan
onaylar geçerlidir.
(2) Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan
mal veya hizmet teminine yönelik işlemler sırasında alıcının elektronik iletişim adresini
vermesi ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir. Bu şekilde verildiği
kabul edilen onay; acente, özel yetkili ya da bayi işletme için verilmiş ise sözleş menin
diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında onay verdiği kabul edilen alıcıya, bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden sonra, reddetme hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik
iletide, gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer verilir.
(4) Kanunun yürürlük tarihinden önce, başkaları adına ticari elektronik ileti
gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari
elektronik ileti gönderilmiş olması kaydıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ileti gönderilenler
tarafından onay alınması amacıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilir. Bu iletide,
genel onayın kim tarafından alındığı bilgisine de yer verilir. Onay talebine sessiz kalınması
durumunda talep reddedilmiş sayılır.
(5) Bu maddede düzenlenen hususlara ilişkin ispat yükümlülüğü ticari elektronik
iletiyi gönderene aittir.
Mevcut veri tabanlarının İYS’ye yüklenmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-4/1/2020-30998)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 1/6/2020 tarihine kadar hizmet
sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara
onayların İYS’ye yüklendiği ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu
onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği
bilgisini içeren bir ileti gönderilir.
(2) Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu
sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.
(3) Bakanlık bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (Değişik:RG-4/1/2020-30998)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
________________
(1) 4/1/2020 tarihli ve 30998 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin ikinci
bölüm başlığı “Ticari Elektronik İletiler” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 4/1/2020 tarihli ve 30998 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.