DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

SGK Elektronik Tebligat Sistemi

147
A+
A-

24.09.2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Anılan Yönetmelik gereği işverenler 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurumca belirlenen adresten başvuru yaparak E-tebligat adreslerini almak zorundadırlar.
İşverenler dışındakilere de istekleri takdirde Kurumca kendilerine E-tebligat adresleri verilebilecektir.

24 Eylül 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31608
YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA
YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ
işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ve diğer mevzuata göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 88 inci maddesi, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alındı bilgisi: Tebligatın; muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına ve usulen tebliğ edilmiş
sayıldığına dair üretilen, muhatap ve Kurum tarafından alınan kayıtları,
b) e-Devlet: www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılan ve ilgili mevzuatınca belirlenen kamu hizmetlerinin
son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,
c) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen
elektronik imzayı,
ç) Elektronik tebligat: İlgili mevzuata göre muhataplara tebliği gereken evrakın elektronik tebligat sistemi ile
muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,
d) Elektronik tebligat adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet bünyesinde veya başka kurumlar
tarafından kurulmuş elektronik tebligata elverişli ortamı,
e) Elektronik tebligat sistemi: Bilişim sistemleri kanalıyla muhatabın elektronik adresine iletilmek üzere tebliğ
evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,
f) İşveren: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği
olmayan kurum ve kuruluşları,
g) İşlem zaman bilgisi: Elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı/kaydedildiği zaman
bilgisini,
ğ) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
h) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
ı) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,
i) Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının
tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,
ifade eder.
İlkeler

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.
b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.
c) Kişisel verilerin korunması.
ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.
d) Hizmet kalitesinin sağlanması.
e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Ortamda Yapılmasına, Elektronik Tebligat Adresinin
Edinilmesine ve Kullanılmasına İlişkin Hükümler
Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar
MADDE 5 – (1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte
belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir.
(2) Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat
yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.
Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar
MADDE 6 – (1) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler
bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.
(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat
yapılmasını talep edebilirler.
(3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak
zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.
Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 7 –

(1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden,
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı
çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru
yapmakla yükümlüdür.
(3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik
tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla
yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması ve Elektronik Tebligat Adresinin
Kullanıma Kapatılması
Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi

MADDE 8 – (1) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ
edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.
(2) Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
(3) Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak evrakın ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir.
(4) Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur.
(5) Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.
Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

MADDE 9 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanların aşağıdaki
durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;
a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dâhil) tarih itibarıyla elektronik
tebligat adresi kapatılır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği
durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.
c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il
müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının muhafazası

MADDE 10 – (1) Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği
ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:
a) Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen
durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
ç) Olay kayıtları otuz yıl.
(2) İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.
Muhatabın sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;
a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
yükümlüdür.
(2) Birinci fıkrada yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın
sorumluluğundadır.

Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir
veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat
yaptırtabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili
mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.
(2) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka Kurumlar tarafından kurulmuş olan teknik
altyapının kullanılması halinde ilgili kanunlara ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olacak şekilde
taraflar arasında yapılacak protokol hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütler Kurum tarafından giderilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

ETİKETLER: , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.