DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Güncel 25.04.2022)

İhracat+Genelgesi pdf olarak indir İhracat+Genelgesi pdf olarak indir
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile
4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-
32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Genelgede geçen;
a) 2018-32/48 sayılı Tebliğ: 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat
Bedelleri Hakkında ) (Tebliğ No: 2018-32/48)’i,
b) 32 sayılı Karar: 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı,
c) Aracı Banka: GB’nin 28 inci hanesinde kayıtlı banka veya ihracatçı tarafından
ihracat hesabının kapatılması işlemlerini gerçekleştirmek üzere GB’nin bir örneği/GB bilgileri
ibraz edilerek anlaşma sağlanan bankayı,
ç) Bakanlık: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığını,
d) Banka: 32 sayılı Karar’da tanımlanan bankaları,
e) Fiili İhraç Tarihi: Eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin kapanma tarihini,
f) GB: Gümrük Beyannamesini,
g) İBKB: 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesini
ğ) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
h) Mikro İhracat: 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 126 ncı maddesi kapsamında yer alan eşyalara
ilişkin ihracatı,
ı) NBF: Nakit Beyan Formunu
ifade eder.
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
MADDE 4 – (1) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili
ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç
tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının
ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır.
2
(2) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen
ihracat işlemlerine ilişkin bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer
almamaktadır.
(3) Özelliği olan ihracat işlemlerine ilişkin olarak bu Genelgenin 7 nci maddesinde
belirtilen süreler uygulanır.
(4) İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden
itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade
bitiminden itibaren 90 günü geçemez. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı
beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura
veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.
(5) Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri
kapsamındadır.
(6) Ek:2’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı
Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.1
(7) Yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında
satılmak üzere bu mağazalara veya söz konusu mağazaların depolarına antrepo rejimi
kapsamında antrepo beyannamesi ile alındığı işlemler için 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat
işlemlerinde 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.2
İhracat bedellerinin tahsil şekilleri
MADDE 5 – (1) İhracat bedelleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen ödeme şekillerine göre tahsil edilir ve GB’nin 28 inci hanesine tahsil
işleminde kullanılan ödeme şekli yazılır. Birden fazla ödeme şeklinin kullanılması durumunda
kullanılan diğer ödeme şekilleri GB’nin açıklama kısmına yazılır.
(2) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi
esas olup, bedelin beyan edilenden farklı bir döviz üzerinden getirilmesi mümkündür.
(3) Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında yurda döviz getirilmesi
mümkündür.
(4) İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük
idarelerine beyan edilmesi zorunludur.
Peşin döviz
MADDE 6 – (1) Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur.
Ancak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum
hallerinin varlığı nedeniyle 24 ay içerisinde ihracat yapılamayacağının anlaşılması halinde
belirtilen süre dolmadan ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya
mücbir sebep/haklı durum hallerinin 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen
şekilde tevsik edilmesi kaydıyla banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre

1 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı.
2 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.08.2021 tarih ve 519861 sayılı yazısı.
3
verilebilir. Banka tarafından verilen toplam 1 yıllık ek sürenin sonunda mücbir sebep/haklı
durum devamının belgelenmesi halinde ihracatçı hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğ
kapsamında yapılacak işlemlere Bakanlık tarafından karar verilir. Ancak bu maddenin ikinci
fıkrasında yer alan prefinansman kredisi hükümlerine ilişkin açıklamalar saklıdır.3
(2) Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da birinci fıkra uyarınca verilen ek süre
sonunda4
ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek
seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi
hükümlerine tabidir. Ancak, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı
gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 30.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk
Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmaz.5 Söz konusu peşin dövize
ilişkin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem
başlatılmasını teminen bankalarca Bakanlığa bildirim yapılmaz. Ayrıca,6
24 ay
tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve
bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve
kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen
tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkündür. Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi
iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olur. Kısmi olsun veya
olmasın Bankalarca yalnızca transferi gerçekleştiren kişiye peşin bedelin iadesi mümkündür.
Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.
7
(3) Bankalarca peşin döviz tutarına ilişkin ihracat taahhüdünü yerine getirmeyen
kişilere yazı yoluyla tebligatta bulunulur ve ihracatın süresi içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğine dair 10 iş günü içerisinde yazılı beyan göndermeleri talep edilir. Kişiden
temin edilen yazılı beyan Bakanlığa yapılacak bildirime eklenir. Kişiden yazılı beyan temin
edilememesi halinde, beyan talebinin ihracatçıya iletildiğine dair tevsik edici belge (posta
alındısı vb.) bildirim ekine konmak suretiyle safahatı da belirtilerek Bakanlığa bildirimde
bulunulur.8
(4) Bankalarca peşin bedel tutarının firma hesabına geldiği tarihten itibaren azami 24
ay içerisinde İBKB düzenlenmesi mümkündür. Ancak, birinci fıkra kapsamında ek süre
verilmesi halinde ek süre müddetince de İBKB düzenlenebilir.9
(5) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce ihracatçıya peşin ödenen
bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer almamaktadır.
(6) Peşin bedeller, gönderenin muvafakatı ile devreden ihracatçı firmanın yazılı
beyanının alınması ve devralan tarafından tekrar devredilmemek kaydıyla başka bir ihracatçı
firmaya devredilebilir.
(7) Devir işlemi, bedelin döviz tevdiat hesabına transfer edildiği tarihten itibaren peşin
bedelin kullanım süresi içinde kısmen veya tamamen sadece bir firmaya yapılabilir. Kısmi
devir yapılan işlemlerde aynı firmaya bilahare devir yapılması mümkündür.

3 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.09.2021 tarih ve 603399 sayılı yazısı.
4 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.09.2021 tarih ve 603399 sayılı yazısı.
5 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.02.2022 tarih ve 936829 sayılı yazısı.
6 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 11.06.2021 tarih ve 353943 sayılı yazısı.
7 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 540702 sayılı yazısı.
8 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.02.2022 tarih ve 936829 sayılı yazısı.
9 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.09.2021 tarih ve 603399 sayılı yazısı.
4
(8) İBKB düzenlenen işlemlerde;
a) peşin bedelin tamamının devri halinde, bedeli devralan ihracatçı firma adına yeni bir
İBKB düzenlenerek üzerine İBKB’nin değişiklik sonucu yeniden düzenlendiğine dair not
konulur ve eski İBKB yenisine iliştirilir.
b) peşin bedelin kısmen devredilmesi halinde ise devredilen kısım için devralan
ihracatçı firma adına İBKB düzenlenir, daha önce peşin bedelin kabulü sırasında devreden
adına düzenlenen İBKB devredilen kısım kadar iptal edilir.
(9) Peşin bedel karşılığı ihracat tutarı olarak GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı toplam
fatura bedeli esas alınır.
(10) İhracatçılarca kesin satıştan önce “konsinye avansı” olarak kabulünün yapılması
istenen bedellerin kabulü peşin bedel olarak yapılır.
(11) Peşin bedel (ihracat akreditiflerinin peşin ödemeye imkan veren kısımları dâhil)
faiz şartıyla gönderilmiş ise peşin bedel karşılığında gelen bedele faiz tutarının ilavesiyle elde
edilen tutar kadar ihracat yapılır.
(12) İhracatçılarca, ödeme şekli “Peşin Ödeme” yazılı olan GB’nin bir örneği/GB
bilgileri peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya ibraz edilir. Peşin bedelin ödeme
şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB’lere ya da peşin
ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB’lere ilişkin ihracat
hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB’nin
bir örneği/GB bilgilerinin peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya ibrazı kaydıyla
mümkündür.
(13) Bankalarca peşin bedel hesabı kapatılırken gerekli kontrol yapılarak İBKB’nin
firma ve banka nüshasına GB’nin tarih, sayı ve tutarı kaydedilir.
(14) Peşin bedelin transfer edilmesinden/getirilmesinden önceki bir ihracatın, peşin
bedelin taahhüdüne sayılmasının talep edilmesi halinde; peşin bedele ait İBKB iptal edilerek
taahhüde sayılan GB ile irtibatlı yeni bir İBKB düzenlenir ve üzerine ödeme şekli değişikliği
sonucu düzenlendiğine ilişkin not konulur. Peşin bedele ilişkin İBKB tutarının taahhüde
sayılan GB tutarından fazla olması halinde ise kalan tutar kadar da peşin bedelle ilgili yeni bir
İBKB düzenlenmesi ve iptal edilen İBKB’nin yenisine iliştirilmesi gerekir.
İmalatçı veya tedarikçi firma adına transfer edilen/getirilen peşin bedelin ihracat
taahhüdü, aracı ihracatçı vasıtasıyla diğer bir ithalatçıya yapılan ihracata ilişkin GB’de lehine
peşin bedel transfer edilen/getirilen imalatçı veya tedarikçi firma unvanının kayıtlı olması veya
imalatçı veya tedarikçi firmanın ihracatçıya düzenlediği faturanın ibrazı halinde kapatılır.
Peşin bedel, ihraç bedellerinin tahsil süresi ile peşin bedelin süresi içinde beyan edilmek
kaydıyla peşin bedelin transfer edilmesinden/getirilmesinden önce veya sonra diğer bir
ithalatçıya yapılmış olan ihracatın taahhüdüne sayılır. Ancak imalatçı veya tedarikçi firma
adına transfer edilen/getirilen peşin dövizlerin aracı ihracatçı vasıtasıyla peşin bedelin transfer
edilmesinden/getirilmesinden önce veya sonra diğer bir ithalatçıya yapılmış olan ihracatın
taahhüdüne sayılabilmesi için GB’de imalatçı veya tedarikçi firma unvanının kayıtlı olması
veya imalatçı veya tedarikçi firmanın ihracatçıya düzenlediği faturanın ibrazı gerekir.
(15) Gemi yapımına ilişkin sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen gemi ihracatı için
sözleşmede 24 aydan uzun bir vade öngörülmesi durumunda, peşin bedel karşılığı ihracatın
5
sözleşmede belirtilen vade süresi içerisinde yapılması zorunludur. Öngörülen vadenin tespiti
için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini
haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur. Peşin döviz karşılığında
sözleşmede belirtilen vade süresi içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin
döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı
açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF
mevzuatı hükümleri saklıdır.10
(16) İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin ödemenin çek ile yapılabilmesi bu
Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması şartıyla mümkündür. Çekle
yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.11
Özelliği olan ihracat
MADDE 7 – (1) Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365
gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.
(2) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası
fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise
gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi
zorunludur.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen
süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış
bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi
zorunludur.
(4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde
kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama
sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.
İhracat bedelinin tahsili ve kabulü
MADDE 8 – (1) Özelliği olan ihracat için 7 nci maddedeki ihraç tarihleri ve süreler
saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen malın GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı bedelinin yurda
getirilerek, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde İBKB düzenlenmesi zorunludur.
(2) İhracat bedellerinin tahsili, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası
ticari uygulamalar çerçevesinde firmaların yazılı beyanına istinaden “Akreditifli Ödeme”,
“Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”,
“Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme” ve “Peşin
Ödeme” şekillerine göre gerçekleştirilir.
12
(3) İhracat bedelleri 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinde
belirtilen ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla da yurda getirilebilir. Söz konusu bedellerin
ihracat bedeli olarak kabulü bankalar tarafından yapılır. İlgililerce ödeme ve elektronik para
kuruluşlarına havale olarak gelen ihracat bedelinin, ilgili kuruluştan efektif olarak alınması ya
da bir bankaya havale edilmesi halinde bu efektifin/havalenin bir banka tarafından ihracat

10 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 22.06.2020 tarih ve 335017 sayılı yazısı.
11 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2021 tarih ve 386482 sayılı yazısı.
12 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 01.09.2020 tarih ve 487315 sayılı yazısı.
6
bedeli olarak kabulünün 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu
bedellerin kabulü bu efektifin/havalenin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı ödeme/elektronik
para kuruluşu yazısının ibrazı veya kabul işlemini yapacak bankaca efektif/havale konusu
dövizlerin yurt dışından havale olarak geldiğinin ödeme/elektronik para kuruluşundan yazılı
teyidinin alınması kaydıyla yapılır.
(4) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin
mümkün olmadığı Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca
kabulünün;
a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya
b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden
bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya
c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da
kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek
kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak
d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin
niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek
kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.
(5) Dördüncü fıkrada sayılan ülkelere yapılan ihracatta ihracat bedellerinin üçüncü
kişiler tarafından efektif olarak bankaya getirilmesi halinde söz konusu bedellerin bankalarca
ihracat bedeli olarak kabulü için ihracatçı veya ithalatçı tarafından bedeli getiren üçüncü kişiye
bedelin bankaya getirilmesinden önce vekâletname verilmiş olması gerekmektedir.
(6) İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı
firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar
kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB
örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı
Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile işlem ve
kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla; anılan firmaların yurt içi
hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin
ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.
(7) İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin İBKB
düzenlenmeden başka bir hesaba transfer edilmesi veya efektif olarak alınması halinde; hesaba
ilk transfer edilen bedelin yurt dışı kaynaklı olduğunun transferin geldiği bankanın; tutar,
transfer tarafları ve ilgili açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı beyanının ibrazı ve
bedelin ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB
örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı
Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve
kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt
dışından geldiğine ilişkin bu kapsamda yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin
ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür. Diğer taraftan, ihracatçı tarafından, DAB
düzenlenmesinin talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen şartlar yanında ihracatçının
hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının
tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi mümkündür.
13

13 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 tarih ve 51410 sayılı yazısı.
7
(8) İhracat bedelinin İBKB düzenlendikten sonra başka bir bankaya transfer edilmesi
durumunda, İBKB düzenleyen banka tarafından kabulü yapılan tutarla ilgili olarak bedelin
transfer edildiği bankaya yazılı bildirimde bulunulur ve söz konusu tutarla ilgili olarak tekrar
İBKB düzenlenemez. İhracat bedelinin birden fazla kez transferinin söz konusu olması
durumunda her transferde transferi yapan banka tarafından transfer yapılan bankaya bedele
ilişkin daha önce İBKB düzenlenip düzenlenmediğini belirten yazılı bildirimde bulunulur.
(9) İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün
olmadığı diğer ülkeler Bakanlıkça belirlenir.
(10) İhracat bedellerinin getirme süresinin hesaplanmasında;
a) Sürenin gün olarak belirtildiği hallerde süre hesaplaması, işlemin yapıldığı tarihi
takip eden günden başlar ve son günün çalışma saati sonunda biter. Ancak hesaplanan sürenin
son günü resmi tatile rastlarsa süre, izleyen ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.
b) Sürenin ay olarak belirtildiği hallerde, sürenin bitimi, izleyen ayların işlem
tarihindeki gününün çalışma saati sonudur. O ayda işlem tarihine tekabül eden bir gün
bulunmuyor ise, sürenin bitimi ayın son günüdür.
(11) GB bilgilerinin İBKB’ye eklenmesi suretiyle, birden fazla GB için tek İBKB
düzenlenmesi mümkündür.
(12) Yabancı taşıtlar ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli taşıtlara ihracat rejimine göre
verilen yağ, yakıt, temizlik maddeleri ve kumanyaya ilişkin mal bedelinin, Türkiye’de yerleşik
alıcı firmalar tarafından yurt içinden yapılan havalelerle ödenmesi halinde bu ödemenin ihracat
bedeli olarak kabulü mümkündür.
(13) İhracat bedelinin Türkiye’deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya
tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanması mümkündür.14
(14) Kamu kurum ve kuruluşları (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak ifade edilen, anılan Kanun’un
I, II, III ve IV sayılı cetvellerinde bahsedilen kurumlar, idareler ve mahalli idareler ile doğrudan
ve dolaylı olarak en az %50’si bu kurum ve idarelere ait olan şirketler dahil) tarafından yapılan
ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçının ülkesinin Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya yabancı
diplomatik temsilcilikleri ile ithalatçı firmalar ile bu firmaların grup şirketlerinin Türkiye’de
bulunan banka hesaplarından yapılan transferlerle ya da Türkiye’deki bankalarca düzenlenen
ve bedeli yurt dışından gelmeyen çeklerle ödenmesi halinde bu ödemenin ihracat bedeli olarak
kabulü mümkündür.15
(15) Kamu kurum ve kuruluşlarının (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak ifade edilen, anılan Kanun’un
I, II, III ve IV sayılı cetvellerinde bahsedilen kurumlar, idareler ve mahalli idareler ile doğrudan
ve dolaylı olarak en az %50’si bu kurum ve idarelere ait olan şirketler dahil) taraf olduğu ihale,
sözleşme ve uluslararası antlaşmalar kapsamında üçüncü kişiler tarafından yapılan alt
sözleşmelere ilişkin olarak gerçekleştirilen ihracatlarda bedellerin kamu kurum ve

14 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.06.2020 tarih ve 320596 sayılı yazısı.
15 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.06.2021 tarih ve 338149 sayılı yazısı.
8
kuruluşlarınca Türkiye’de bulunan banka hesaplarından yapılan transferlerle ödenmesi halinde
bu ödemelerin ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.16
(16) Serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde serbest bölgede faaliyet gösteren
Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmaların yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının
hesabına yapılan transferlerin, ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya
proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi
halinde ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.17
Türk lirası ihracat
MADDE 9 – (1) Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin Türk
lirası olarak kabulü için satış sözleşmesi, akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda
bedelin Türk lirası olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması veya alıcıya gönderilecek
faturanın Türk lirası olarak düzenlenmiş ya da GB’nin 22 nci hanesinde Türk Lirası olarak
beyan edilmiş olması gerekir.
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli birinci fıkrada
belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak kabul edilebilir.
(3) Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya
tamamen döviz olarak kabulü halinde GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; GB’nin
düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış
kurlarından lehe olanı esas alınarak kabul edilecek döviz cinsine çevrilir.
İhracat bedelinin tespiti
MADDE 10 – (1) İhracat bedelinin tespitinde GB’nin 22 nci hanesindeki değer esas
alınır. Ancak bu hanede belirtilen tutarın mal bedelinin dışında navlun ve/veya sigortayı da
kapsaması ve ihracat bedeli olarak 22 nci hanede kayıtlı tutarın faturada kayıtlı tutara eşit
olması halinde faturada kayıtlı bedel esas alınır. GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı tutarın
faturada kayıtlı tutardan farklı olması ve GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı olan döviz tutarının
ABD doları dışında bir döviz cinsinden olması halinde GB’nin 46 ncı hanesinde ABD doları
olarak gösterilen değer dikkate alınır.
(2) GB’de beyan edilen değerlerle kontrol sırasında gümrük müdürlüklerince belirlenen
değerlerin farklı olması halinde ihraç bedelinin tespitinde, GB’nin “E” veya “D” hanesinde yer
alan kayıtlar dikkate alınır.
(3) Konsinye ihracatta ihracat bedeli olarak kesin satış faturasında kayıtlı bedel esas
alınır.
(4) GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin
farklı olması halinde kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; fiili ihraç tarihindeki
Merkez Bankası çapraz kurları kullanılır.
İhracat bedellerinin transferi
MADDE 11 – (1) GB’de kayıtlı alıcı firma veya bu firma dışındaki gerçek veya tüzel
kişiler tarafından yurt dışından havale olarak gönderilen dövizin, herhangi bir referans veya
fatura numarasıyla irtibatlandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın ihracatçının beyan edeceği

16 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.06.2021 tarih ve 723531 sayılı yazısı.
17 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.03.2022 tarih ve 1050661 sayılı yazısı.
9
GB konusu ihracatın bedeli olarak kabulü mümkündür. Ancak, serbest bölgelerdeki bankalar
aracılığıyla yapılan havalelere istinaden döviz kabulü, sadece GB’de alıcının bulunduğu ve
malın gideceği yer olarak serbest bölgenin gösterilmesi halinde yapılabilir. Serbest bölgeler
dışındaki başka ülkelere yapılan ihracat bedelinin serbest bölgeden gönderilen havaleye
istinaden kabulü yapılamaz.
(2) İhracatçı firmaların yurt dışında bulunan bankalardaki hesaplarından Türkiye’deki
bankalardaki hesaplarına ihracat bedeli açıklaması ile yapılan transferlerin bankalarca ihracat
bedeli olarak kabulü, söz konusu hesaba ihracatçının Türkiye’deki hesaplarından veya yurt
dışındaki başka hesaplarından para transfer edilmediğinin, gümrük beyannamesi tarihinden
sonraki 180 güne ait hesap hareketlerini gösterir belgelerin aracı bankalara ibraz edilmesi ve
aracı bankaca hesap hareketlerinin kontrolü suretiyle durumu teyit etmesi kaydıyla yapılabilir.
Ancak, firmaların vadeli satışları nedeniyle ithalatçıların toplu olarak yaptığı ödemeler ile
konsinye satışların bedellerini, yurt dışındaki hesaplarında topladıklarını belgelemeleri ve söz
konusu bedelleri gecikmeksizin yurda getirmeleri halinde yurt dışındaki hesabın hareketlerini
gösteren belge aranmaksızın bankalarca ihracat bedeli kabulü yapılabilir.
Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri
MADDE 12 – (1) Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin
tespiti gümrük idarelerince onaylı NBF ile yapılır.
(2) NBF konusu efektifin ihracat bedeli olarak kabulünün yapılabilmesi için;
a) NBF’nin düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde NBF’nin ve NBF konusu
efektifin bankalara tevdi edilmesi,18
b) NBF’nin “Geliş Sebebi” bölümünde efektiflerin getirilme sebebinin ihracat ile ilgili
olduğunu belirtir bir ifadenin kayıtlı olması,
c) İhracat bedeli başkası adına getiriliyorsa NBF’nin ilgili kısımlarının bu hususu
belirtecek şekilde doldurulması veya bu hususun açıklama olarak NBF’de yer alması,
ç) Tevdiat sırasında NBF’yi ibraz eden şahsın kimlik tespitinin yapılması,
d) İhracatçının ihracat işlemiyle ilgili yazılı beyanı, işlemin niteliğine göre proforma
fatura, satış sözleşmesi, kesin satış faturası veya GB’nin bir örneği/GB bilgilerinin yanı sıra
ihracatçı veya ithalatçının yazılı beyanında NBF’de kimliği belirlenen şahıs ile NBF sahibi
ihracatçı ve ithalatçı arasındaki illiyet bağının belirtilerek bankalara ibraz edilmesi,
e) NBF’de kayıtlı efektif tutarının tamamen İBKB’ye bağlanması halinde, NBF aslının
ilgilisine iade edilmeyerek bankalar tarafından alıkonulması, kısmen bağlanması halinde ise,
NBF aslı üzerine İBKB’ye bağlanan tutara ilişkin not düşülerek fotokopisi alındıktan sonra
aslının ilgilisine iade edilmesi,
gerekir.
(3) Üçüncü kişilerce getirilen efektifin ihracatçı adına kabulü tevdiatın ihracatçının
kendisine veya hesabına yapılması şartıyla mümkündür.
(4) Yürürlükten kaldırılmıştır.19

18 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.05.2020 tarih ve 270983 sayılı yazısı.
19 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 tarih ve 51410 sayılı yazısı.
10
İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili
MADDE 13 – (1) İhracatçılarca ihracat bedeli olarak tahsil veya iştira için tevdi edilen
banka veya şahıs çekinin bankalarca iştiraya alınması halinde;
a) Çekin keşidecisi yurt dışındaki banka ise iştira anında İBKB düzenlenebilir.
b) Çekin keşidecisi şahıs ise çek karşılığı muhabir hesaplarına alacak geçmeden İBKB
düzenlenemez.
(2) İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin yurda girişinde gümrük idarelerine beyan
edilme zorunluluğu yoktur.
(3) İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin ciro edilmesi durumunda İBKB
düzenlenebilmesi için çek bedelinin vadesinde tahsil edildiğine dair banka yazısı aranır.20
(4) Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira edilerek ihracata ilişkin İBKB
düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten
yazısı aranır. Ancak, serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmalardan
alınan döviz çekleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.21
(5) İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt dışından
verilmiş olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde, fiş (slip) bedelinin ihracatçıya ödendiği tarih
itibarıyla talebe göre her bir fiş için ayrı ayrı ya da fiş bedellerinin tamamı için tek bir İBKB
düzenlenebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin,
ithalatçıya ait ve Türkiye’deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki şubelerinden
alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi mümkündür.
(6) Fiş bedellerinin tamamı üzerinden tek bir İBKB düzenlendiği işlemlerde, peşin
bedel hesabı diğer firmalara gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.
İhracatçı dışındaki firmalara gelen ihracat bedelleri
MADDE 14 – (1) GB’de kayıtlı imalatçı veya tedarikçi firma lehine gelen dövizin,
imalatçı veya tedarikçi ile ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması kaydıyla ihracatçı firma
adına ihracat bedeli olarak kabulü yapılabilir.
(2) GB’de imalatçı veya tedarikçi firma unvanının kayıtlı olmadığı işlemlerde, ihraç
konusu malın imalatçı veya tedarikçi firma tarafından ihracatçı firmaya satıldığına dair
faturanın ibraz edilmesi ve ihracatçı ile imalatçı veya tedarikçi firmanın yazılı beyanının
alınması kaydıyla ihracatçı firma adına ihracat bedeli olarak kabulü yapılabilir.
İhracat fiyatının değişmesi
MADDE 15 – (1) Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında lehte değişiklik yapılması
halinde ihracatçının talebine ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine fark tutarın
ihracat bedeli olarak kabulü yapılabilir.
(2) Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında aleyhte değişiklik yapılması halinde
ihracatçının yazılı beyanı ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine GB’nin 22 nci
hanesinde belirtilen tutar ile fiyat değişikliğine ilişkin faturada belirtilen tutar arasındaki fark
hesap kapatma işlemlerinde dikkate alınmaz.

20 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarih ve 1140372 sayılı yazısı.
21 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarih ve 1140372 sayılı yazısı.
11
Fiili ihraçtan sonra alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar
MADDE 16 – (1) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların yurda getirilmeden başka
bir firmaya satışına ilişkin talepler 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
İhracat Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
(2) İlgili gümrük idarelerince GB’ye gerekli değişiklikler işlenir ve yenilenen GB yeni
fatura tarihi de belirtilmek suretiyle ihracat hesabının takibinin yapılmasını teminen aracı
bankaya bildirilir.
(3) Bu işlemle ilgili bedel getirme süresinin tespitinde yeni fatura tarihi esas alınır.
İhracat bedellerine ilişkin çeşitli hususlar
MADDE 17 – (1) İthalatçı tarafından düzenlenen bono ve/veya ihracatçı tarafından
düzenlenerek ithalatçı tarafından kabul edilen poliçe bedelleri, bedelin yurt dışından tahsil
edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracat hesabının kapatılmasında kullanılabilir.
(2) İmalatçı ya da tedarikçi tarafından yazılı olarak talep edilmesi durumunda imalatçı
ve/veya tedarikçi adına gelen dövizin kabulü yapılarak ihracat bedeli imalatçı ve/veya tedarikçi
firmalara ödenirken İBKB aracı ihracatçı adına da düzenlenebilir.
(3) Aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirilen ihracata ilişkin bedelin imalatçı ve/veya
tedarikçiye döviz olarak temlikinden sonra tahsil edilmesi halinde, imalatçı veya tedarikçi
tarafından söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabulünün yapılmasının talep edilmesi
durumunda bu dövizlerin ihracat bedeli açıklaması ile imalatçı ve/veya tedarikçi firma adına
kabulü yapılabilir. İmalatçı ve/veya tedarikçi firma adına kabulü yapılan tutarlarla ilgili olarak
aracı bankaya aracı ihracatçı tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulur.
(4) Yurt dışı fuarlarda teşhir edilmek üzere ATA karnesi ile geçici ihracı yapılan ancak
fuarda kesin satışı gerçekleştirilen mallara ilişkin fatura tutarının, ihracat bedeli olarak
kabulünün yapılması mümkündür.
Döviz tevdiat hesabından ihracat bedeli kabulü
MADDE 18 – (1) Dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla dışarıda yerleşik
gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına transfer
edilen bedellerin bankalarca ihracat bedeli olarak kabulü mümkündür.
(2) Yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye’deki
ithalatçı firmaca ödenen ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekâletname çerçevesinde
Türkiye’deki ithalatçı firma veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin kabulünde kullanılması
mümkün bulunmamaktadır.
(3) Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının, sıfatlarını tevsik
etmeleri kaydıyla yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat
hesaplarından ya da yurt içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan
hesaplardan yurt dışındaki taahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilir.
(4) Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan uluslararası ihaleyi kazanan Türk
müteahhitlerinin hak edişleri karşılığında elde ettikleri Türk lirası tutarın veya karşılığının
dövize dönüştürülmesi suretiyle (söz konusu tutarın istihkak karşılığı olduğunun tevsiki
12
kaydıyla) elde edilen döviz tutarı, bu firmaların yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak
yapılan ihracat bedellerinin karşılığı olarak kullanılabilir.
(5) İhracatçı firmanın vekili bulunan kişi veya firma adına yurt dışından gelen
dövizlerle açılan döviz tevdiat hesaplarından, vekâletnamenin fiili ihraçtan önce düzenlenmesi
şartıyla vekili bulunulan ihracatçı firma adına ihracat bedeli kabulü yapılabilir.
(6) Türkiye’de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında serbest meslek ve müstakil iş
sahibi olarak çalışan ve bu faaliyetlerini yurt dışındaki temsilciliklerimizden alınacak belgeler
veya pasaport kayıtlarıyla tevsik eden kişiler adına açılacak döviz tevdiat hesaplarından
transfer edilen dövizlerin, yurt dışından geldiğinin ve ihracatın aynı kişiye yapıldığının tespiti
kaydıyla ihracat bedeli olarak kabulü yapılabilir.
İhracat alacağının iskontosu
MADDE 19 – (1) İhracat alacağının Türkiye’deki bankalara iskonto ettirilmesi halinde;
gayri kabili rücu iskonto işleminde İBKB iskonto tarihinde, kabili rücu iskonto işleminde İBKB
bankanın muhabirleri nezdindeki hesaplarının alacaklandırıldığı tarihte iskonto edilen bedelin
tamamı üzerinden düzenlenir.
(2) İhracat alacağının yurt dışındaki bankalara iskonto ettirilmesi halinde İBKB, en
erken senet bedelinin Türkiye’deki bankanın muhabirleri nezdindeki hesaplarına alacak
kaydedildiği tarihte, gelen bedel kadar düzenlenir.
(3) İBKB üzerine iskonto tutarına ilişkin not konulur.
Faktoring işlemleri
MADDE 20 – (1) İhracattan doğan alacak hakkının ihracatçı tarafından faktoring
sözleşmesi çerçevesinde faktoring şirketine temlik edildiği faktoring işlemlerinde;
a) İhracat bedelinin faktoring şirketi tarafından yurt dışı kaynaklı dövizlerle hesaba
transferi veya getirilmesi halinde faktoring şirketinin aracı bankaya göndereceği, üzerinde
GB’nin tarih ve sayısı ile temliğe konu fatura tarihi ve numarasını içeren yazılı talimatı ve
ihracatçının beyanına istinaden bankalarca bedel kabul edilerek İBKB ihracatçı firma adına
düzenlenir. İBKB üzerine faktoring masraflarına ilişkin not eklenir.
b) İhracat bedelinin faktoring şirketinin yurt içi kaynaklarından hesaba transferi veya
getirilmesi halinde faktoring sözleşmesinin bankaya ibrazı üzerine, ihracat hesabının
kapatılmasına ilişkin sorumluluğun faktoring şirketine ait olması halinde, ihracat bedeli
dövizler yurda getirildiğinde, faktoring şirketinin GB’nin tarih ve sayısı ile üzerinde temlik
notu bulunan faturanın tarih ve sayısını içeren yazılı talimatına istinaden İBKB ihracatçı firma
adına düzenlenir. İBKB üzerine faktoring masraflarına ilişkin not eklenir.
İndirim ve mahsup işlemleri
MADDE 21 – (1) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında belirtilen indirim ve mahsup işlemleri aracı bankalarca sonuçlandırılır.
(2) Aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan giderlerin ihracat bedelinden
indirilmesi veya mahsup edilmesi sebebiyle ihracat bedelinin bu giderler kadar eksik
gönderilmesi halinde bu durum aracı bankaya belgelendirilir. Düzenlenen İBKB üzerine söz
konusu giderlerin türü ve tutarıyla ilgili not konulur.
13
(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel
getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin 27 nci maddesi uyarınca verilen ek süreler22 ya da
29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde23 yapılması gerekir.
(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için
ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi
arasında azami 180 gün olması gerekir. Ancak, bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek bir ürün için ihracat öncesi yapılan ithalatta,
ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi
arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde dahilde işlem izni için (Dahilde İşleme İzin
Belgesi, Dahilde İşleme İzni) Ticaret Bakanlığınca verilen sürenin (söz konusu sürenin ilgili
mevzuat hükümlerince uzatılması halinde verilen ek süre de dahil olacak şekilde) mahsup
işlemlerinin yapılmasında ihraç ve ithal arasındaki azami süre olarak dikkate alınması
mümkündür.24
(5) Gemi ve uçak alımı için yurt dışından sağlanan kredilerin ihracat bedeli dövizlerle
mahsuben ödenmesinde; ihracat bedelinin, kredinin teminatı olan ipoteğin çözülerek kredinin
ödenmesi sebebiyle muhabir hesaplarına alacak verilemediği hallerde, kredi kullandıran yurt
dışındaki kuruluşun kredi borcunun ödendiğine dair yazılı beyanı ile ipoteğin terkin edildiğini
gösteren sicil kaydının bedel getirme süreleri içinde ihracata aracılık eden bankaya ibrazı
kaydıyla ihracat hesabı yazılı beyanda belirtilen tutar kadar kapatılır.
(6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde
ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya bu Genelgenin 27 nci maddesi uyarınca
verilen ek süreler25 ya da 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde26
kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda
mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan
tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(7) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik
uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi
içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneğinin/GB bilgilerinin bankalara ibrazı
durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca
mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin
birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(8) Mahsuben ödemede kullanılacak döviz cinsi ile mahsuben ödenecek (transfer
edilecek) gidere ilişkin döviz cinsinin farklı olması halinde mahsuben ödenecek azami tutar
mahsup tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları esas alınmak suretiyle tespit edilir.
(9) Aracı ihracatçı vasıtasıyla yapılan ihracatta, ihracat bedeli, ihracatçının onayı ile
imalatçının veya tedarikçinin bu maddede sayılan bütün döviz giderlerinin mahsuben
ödenmesinde kullanılabilir.

22 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı.
23 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.02.2021 tarih ve 114265 sayılı yazısı.
24 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.06.2021 tarih ve 392745 sayılı yazısı.
25 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı.
26 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 179278 sayılı yazısı.
14
(10) Aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması
olması durumunda, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının
yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata
ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilir.
(11) Yurt dışından emtia kredisi kullanan ihracatçıların bankalara teminat olarak
verdikleri stoklarının ihracatında, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve
ilgili kredi sözleşmesinin ve kredi ödemesini tevsik edici belgelerin bankalara ibrazı kaydıyla,
ihracat bedellerinin söz konusu emtia kredisi ödemeleri ile mahsup edilmesi durumunda,
mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutar
için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(12) İhracatçılar tarafından yurt dışındaki iştiraklerine gerçekleştirilen ihracata ilişkin
bedellerin ihracatçının aynı iştirakine söz konusu ihracatın fiili ihraç tarihinden sonra sermaye
olarak ilave edilecek tutar ile mahsubunda, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde
kalınması ve
•İthalatçının ihracatçının iştiraki olduğuna ilişkin ilgili ticaret sicil kayıtlarının,
•İthalatçının bahse konu ihracat bedellerinin sermayeye eklendiğine/ekleneceğine
ilişkin sermaye artırım tutarını içeren yazılı beyanının,
•Sermaye artırımının henüz gerçekleştirilmemiş olması halinde ithalatçı firmanın
yönetim kurulunun sermaye artırımı kararının,
•Sermaye artırımının gerçekleştirilmiş olması halinde ise sermaye artırımına ilişkin
tescil belgesinin
ibraz edilmesi kaydıyla, ihracat bedelinin mahsup edilen kısmının yurda getirilmesi
zorunlu değildir. Mahsup sonrasında kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci
fıkrası hükmü uygulanır. Mahsup işlemi gerçekleştirildiğinde, sermaye artırımı henüz
gerçekleşmemiş ise sermaye artırımına ilişkin tescil belgesi yönetim kurulunun sermaye
artırımı kararı tarihinden itibaren üç ay içinde mahsup işlemini gerçekleştiren bankaya ibraz
edilir. Söz konusu tescil belgesinin bankaya ibraz edilmemesi halinde mahsup edilen tutar
banka tarafından yurda getirilmeyen ihracat bedeli olarak değerlendirilir. Açık kalan ihracat
hesabının süresi içinde kapatılmaması halinde, aracı banka tarafından Genelge’nin 29 uncu
maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimlerde bulunulur.
(13) Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu
sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme,
kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı
bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat
bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması
koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu
mümkündür.27
(14) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli
madenler ithalinde;

27 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 379196 sayılı yazısı.
15
a) İthalata ilişkin GB’de ihracatçının ve/veya ilgili ihracata ilişkin GB tarih ve sayı
bilgilerine yer verilmesi,
b) İthalatın ödeme şeklinin “bedelsiz” olarak Gümrük İdarelerine beyan edilmesi,
c) İlgili ihracat işleminin GB bilgilerini, yapılan ithalatın standart işlenmemiş altın
türünden karşılığını ve bunun Borsa İstanbul A.Ş.’nin Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar
Piyasasında gerçekleşen fiili ithal tarihindeki günlük ortalama fiyat ile hesaplanan döviz
cinsinden karşılığını içeren ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından onaylanan yazılı beyanın kıymetli
madenler aracı kuruluşunca sunulması,
ç) Kıymetli madenler aracı kuruluşu ile ilgili ihracatçı arasında düzenlenmiş olan
aracılık sözleşmesinin bir örneğinin sunulması,
d) Söz konusu ithalata ilişkin tutarların başka bir ihracat bedelinin mahsubunda
kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyanın sunulması,
koşuluyla söz konusu ithalata ilişkin kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından
bildirilen tutarların ihracat bedelinden Bankalarca mahsubu mümkün olup mahsup edilen
tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir.28
İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler
MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel
fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro
ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya
karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin
tamamının; Ek:3’te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin29
tasarrufu serbesttir.
(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli
ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde
elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.
İhracat hesabının kapatılması
MADDE 23 – (1) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki süreler ile özelliği olan
ihracat için 7 nci maddedeki ihraç tarihleri ve süreler saklı kalmak kaydıyla, ihracat bedeli
dövizlerin (avans dahil) fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi ve İBKB
düzenlenmesi halinde ihracat hesabı aracı banka nezdinde kapatılır.
(2) Peşin ödeme ve başka bir ödeme şeklinin peşin ödeme ile birlikte beyan edildiği
durumlarda, peşin bedel dâhil ihracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde
yurda getirilmesi halinde ihracat hesabı kapatılır.
(3) İhracat bedeli kabulünün, yurda getirme süresi dışında ancak 5 iş günlük ihbar süresi
içinde yapılması halinde ihracat hesabı, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi
Müdürlüğüne ihbar edilmeksizin kapatılır. İhracat bedeli kabulünün ihbardan sonra yapıldığı
işlemlerde ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler doğrudan ilgili Vergi Dairesi
Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne yapılır.

28 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının.26.02.2021 tarih ve 133755 sayılı yazısı.
29 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı.
16
(4) Uluslararası yaptırımlar çerçevesinde bankaların kabul etmediği ihracat bedellerine
ilişkin İBKB düzenlememesi sebebiyle açık kalan ihracat hesapları ihtarname süresi içinde söz
konusu hususun yer aldığı banka yazısının ibrazı üzerine ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca
veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce kapatılır.
(5) Türk Eximbank ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme
Kurumundan ihracat kredi sigortası konusunda faaliyet göstermek üzere lisans almış sigorta
şirketlerince ihracat kredi sigortası kapsamına alınan ihracat bedelinin süresi içinde tahsil
edilememesi sebebiyle kapatılamayan ihracat hesapları, anılan banka veya söz konusu sigorta
şirketlerince ihraç bedelinin ilgiliye ödendiğinin tevsiki kaydıyla bankalar tarafından terkin
edilerek veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri
tarafından kapatılır.
(6) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde
kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün
sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının
15.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın
toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname
süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek
kapatılır.30
İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka
MADDE 24 – (1) İhracat hesabı, peşin ödeme ya da GB’de peşin ödeme ile diğer
ödeme şekillerinin birlikte beyan edildiği işlemlerde, peşin bedel kabulünü yapan, bunun
dışındaki işlemlerde ise ihracatçı tarafından GB’nin 28 inci hanesinde beyan edilen veya
ihracatçı tarafından ihracat hesabının kapatılması işlemlerini gerçekleştirmek üzere GB’nin bir
örneği/GB bilgileri ibraz edilerek anlaşma sağlanan aracı banka nezdinde kapatılır. İhracat
bedelinin fiili ihraçtan sonra tahsil edildiği ödeme şekillerinde, ihracat bedeli aracı bankadan
farklı bir bankaya gönderilmiş ise bedel kabulünü yapan banka, düzenlendiği İBKB ile ibraz
edilmesi halinde GB’nin bir örneği/GB bilgilerini ihracat hesabını kapatacak olan bankaya
gönderir.
(2) İhracatçı tarafından ihracat hesabının kapatılması işlemlerini gerçekleştirmek üzere
GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilerek anlaşma sağlanan bankanın GB’nin 28 inci
hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, belirlenen aracı bankanın GB’nin
28 inci hanesinde beyan edilen bankaya yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur.
(3) Peşin bedel kabulünü yapan bankanın GB’nin 28 nci hanesinde beyan edilen
bankadan farklı olması durumunda, kabulü yapan bankanın ihracat hesabının kendisi
tarafından takip edildiğine dair GB’nin 28 inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde
bulunması zorunludur.
İhracat hesabının kapatılmasında ibrazı zorunlu belgeler
MADDE 25 – (1) İhracat hesabının kapatılabilmesi için GB örneği/GB bilgileri, ilgili
İBKB’ler, satış faturası ile indirim ve mahsup konusu belgelerin aracı bankaya ibrazı
zorunludur.

30 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı.
17
İhracat bedelinin tahsilinde ve ihracat hesabının kapatılmasında sorumluluk
MADDE 26 – (1) İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının yurda getirme
süresi içinde (ek süreler dâhil) kapatılmasından ihracatçılar, ihracat bedelinin faktoring
şirketinin yurt içi kaynaklarından ödendiği faktoring işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur.
(2) İhracata aracılık eden bankalar, bilgisi dâhilinde olan beyannamelerle ilgili ihracat
bedellerinin yurda getirilmesini ve kabulünü izlemekle ve ilgili indirim ve mahsup işlemlerini
gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Ek süre
MADDE 27 – (1) 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında
sayılan mücbir sebep hallerinin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık
dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek
süre verilir.
(2) Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların
kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten
yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya
Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Bakanlık tarafından
incelenip sonuçlandırılır.
(3) Mücbir sebep halleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında açıklanan şekilde tevsik edilir.
(4) Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış
temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre
onaylanmış olması gerekir.
(5) Mücbir sebep halleri dışında kalan ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat
bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi
Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak
değerlendirilebilir.
(6) Mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi
Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi
halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından incelenip sonuçlandırılır.
Terkin
MADDE 28 – (1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;
a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan
bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, 31
b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya
eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı
olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan

31 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı. (Yürürlük tarihi:25.04.2022)
18
bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi
Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,32
c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu
maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle
beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi
Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,
terkin edilmek suretiyle kapatılır.
(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan
noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu
maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.
(3) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, terkin hesaplamasında kullanmak üzere
birinci fıkrada belirtilen yetkilerden ihracatçı lehine olan yalnızca bir tanesi uygulanabilir. Aynı
anda, iki farklı bentte yer alan terkin limitlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
(4) Terkin limitlerinin belirlenmesinde GB’nin 46 ncı hanesindeki değer esas alınır.
(5) Terkin yapılabilecek tutar ile kabulü yapılan tutar arasındaki farkın yurda
getirildiğinin tespiti ile ilgili olarak ihracatçının yazılı beyanı doğrultusunda gerekli kontroller
yapılarak hesap kapatılır.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde bankalar tarafından terkin
edilmek suretiyle kapatılacağı belirtilen ihracat hesapları ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya
Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmeksizin doğrudan bankalarca terkin edilir.
Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bildirim
MADDE 29 – (1) İhracat hesabının, ek süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde
kapatılamaması halinde açık hesap tutarı aracı bankaca 5 iş günü içinde Ek:1’deki forma uygun
olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. Söz konusu
formun açıklama kısmına ilgili ihracat bedelinin ne kadarının İBKB’ye bağlandığı ayrıntılı
olarak yazılır.
(2) İhracat bedelinin faktoring şirketlerince yurt içi kaynaklardan ödendiği faktoring
işlemlerinde ise kapatılmayan ihracat hesaplarıyla ilgili olarak sadece faktoring şirketleri ilgili
Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.
(3) Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının
kapatılması için ilgililere ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderilir.
İhracatçılarca bu ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması veya mücbir sebep halinin ya
da haklı durumun ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne
belgelenmesi gerekir.
(4) Bu Genelgenin 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işlemlerden 90
günlük ihtarname süresi sonunda kapatılmayanlar için Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi
Dairesi Müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılıklarına 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bildirimde bulunulur ve
Bakanlığa ihbara ilişkin bilgi verilir.

32 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı. (Yürürlük tarihi:25.04.2022)
19
(5) Açık ihracat hesabı ihbarını birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde
gerçekleştirmeyen bankalar hakkında ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarınca veya Vergi Dairesi
Müdürlüklerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun uyarınca
yasal işlem başlatılmasını teminen ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
İhracat Bedeli Kabul Belgesi
MADDE 30 – (1) Bankalarca İBKB düzenlenirken;
a) Seri numarası satırına bankalarca verilecek sıra numarasının yazılması mümkündür.
b) İhracat bedelinin 13 üncü maddede sayılan yöntemlerle tahsil edilmesi halinde
“Yurda Getiriliş Şekli” satırına bu husus belirtilmelidir.
c) Yurda getirilen bedelin başlığı altında yer alan “Tutarı-Para Birimi” satırına bedelin
ABD doları karşılığı ilave olarak belirtilmelidir.
ç) “Hesaba Geçiş Tarihi” satırına bedelin firma hesabına geçiş tarihi kaydedilecek olup
ayrıca valör tarihinin ilave olarak belirtilmesi mümkündür.
d) İBKB/DAB’ın düzenlendiği tarih ve ihracatçı tarafından sunulan bilgi ve belgeler
dikkate alınarak İBKB/DAB’ın açıklama kısmına “Bedel getirme ve/veya ihbar süresi
içerisinde düzenlenmiştir.”, “İhtarname süresi içerisinde düzenlenmiştir.”, “Ek süre içerisinde
düzenlenmiştir.” veya “Tebliğ’de öngörülen bedel getirme, ihbar, ihtarname ve ek süreler
bittikten sonra düzenlenmiştir.” açıklamalarından uygun olanı belirtilmelidir.33
(2) İhracat bedellerinin takip edileceği sistem Hazine ve Maliye Bakanlığınca
uygulamaya alınana kadar bankalarca kabul işlemlerinde her bir işlem itibarıyla İBKB veya
DAB’dan yalnızca bir tanesi düzenlenebilir.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a
bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu
bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış
kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki
hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası
olarak ödenir.34, 35
Döviz olarak beyan edilen ihracat bedellerinin Türk Lirası olarak kabulü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya
gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan
edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.36

33 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.03.2022 tarihli talimatı.
34 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.12.2021 tarihli talimatı. (Yürürlük tarihi: 03.01.2022)
35 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli talimatı. (Yürürlük tarihi: 18.04.2022)
36 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.04.2022 tarihli talimatı.
20
EK: 1
AÇIK İHRACAT HESABI İHBAR FORMU
../../….
…………….. Vergi Dairesi Başkanlığına/Vergi Dairesi Müdürlüğüne
REFERANS
İHRACATÇIYA AİT BİLGİLER
Unvanı
Adresi
Ticaret Sicil Nu.
Vergi Kimlik Nu.
ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Ödeme Şekli
Teslim Şekli
Gelen Toplam Döviz Tutarı
Bu bölümde yer alan tutar ile GB’de yer alan tutarın farklı döviz cinsinden olması
halinde çapraz kur kullanılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.
İBKB Tarih ve Nu.
GB’YE AİT BİLGİLER
Tarih ve Numara
İlgili Gümrük Müdürlüğü
Tutarı
Fiili İhraç Tarihi
Gideceği Ülke37
TAHSİL SÜRESİ SONU
AÇIKLAMA
Bu bölümde ilgili ihracat bedelinin ne kadarının yurda getirilerek İBKB’ye bağlandığı
ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

37 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 8.03.2022 tarih ve 997754 sayılı yazısı. (Yürürlük Tarihi: 15.04.2022)
21
EK: 2
İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE İSTİSNA TANINAN
ÜLKELER
1- Afganistan
2- Angola
3- Belarus
4- Benin
5- Cibuti
6- Etiyopya
7- Fildişi Sahili
8- Filistin
9- Gabon
10- Gana
11- Gine
12- İran
13- Kamerun
14- Kenya
15- Kırgızistan
16- Kuzey Kore
17- Küba
18- Liberya
19- Lübnan
20- Moldova
21- Nijerya
22- Senegal
23- Somali
24- Sudan
25- Suriye
26- Suudi Arabistan
27- Tacikistan
28- Tanzanya
29- Venezuela
30- Yemen
22
EK: 3
İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE GÜMRÜK
BEYANNAMESİNDE YER ALAN TUTARIN YÜZDE ELLİSİNİN
TASARRUFUNUN SERBEST BIRAKILDIĞI ÜLKELER
1- Azerbaycan
2- Cezayir
3- Fas
4- Kazakistan
5- Mısır
6- Özbekistan
7- Tunus
8- Türkmenistan
9- Ukrayna

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.