DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ler Haline Dönüştürülmesine Dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ” Taslağının Güncel Hali Yayınlanmıştır.

405
A+
A-

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 28/02/2020 tarihine kadar 65.SUBE@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu “Tebliğ Taslağı”nı indirmek için tıklayınız.

 

 

Tebliğin tam metni:

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi Başkanlığı)’ndan
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (TASLAK)
(Sıra No: …)
Giriş ve Konu
MADDE 1- (1) 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanunla ilgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG,
doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği
faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını
ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiştir.
(2) Bu Tebliğin konusunu;
a) Eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, 15/6/2013 tarihli ve 28678
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (Sıra No: 426) 4/h
bendine göre; “yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar” haline kademeli olarak
dönüştürülmesine,
b) Halen kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar, ara
birim üniteleri ve pompa üniteleri ile ilgili alınması gereken tedbirlere,
c) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici
cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali
bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirim zorunluluğuna,
ilişkin usul ve esaslar oluşturmaktadır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 2- (1) Bu Tebliğde geçen;
3100 Sayılı Kanun : Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanununu,
ABÜ : Ara Birim Ünitesini,
Akaryakıt : Akaryakıt istasyonlarında taşıtlara perakende olarak
satılan benzin, motorin, LPG, doğalgaz, elektrik ve
benzerlerini,
Akaryakıt İstasyonu : Taşıtlara perakende olarak akaryakıt (Benzin, motorin,
LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri) satışı yapan
işletmeleri,
Bakanlık : Hazine ve Maliye Bakanlığını,
Başkanlık : Gelir İdaresi Başkanlığını,
BİM : Bilgi İşlem Merkezini,
EKÜ : Elektronik Kayıt Ünitesini,
EN Pompa ÖKC : Ekülü/Eküsüz Eski Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme
Kaydedici Cihazı,
EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Pompa ÖKC : Eski ve Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici
Cihazı,
ÖKC TSM Merkezi : Akaryakıt pompa ÖKC’lerin üretimi, aktivasyonu, hurdaya
ayrılması, devir, bakım vb. işlemlerinin takip edilmesi ve
Başkanlığa bildirilmesi, kontrol edilmesi, yönetilmesi ve
ÖKC mesajlarının Başkanlık BİM’e Gelir İdaresi
Mesajlaşma Protokolünde (GMP) belirlenen iletişim
protokolleri çerçevesinde aktarılmasının sağlanması
amacıyla ÖKC üreticileri tarafından veya bir dış hizmet
sağlayıcısı tarafından kurulmuş terminal yönetim
merkezini,
ÖKC Üreticisi : Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin ithali/üretimi, satışı ve satış
sonrası bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi için Hazine
ve Maliye Bakanlığından onay alan firmayı,
Pompa Üreticisi : Akaryakıt pompalarından sorumlu olan üretici/ithalatçıyı,
TCKN : Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
TSE : Türk Standartları Enstitüsünü,
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
VKN : Vergi Kimlik Numarasını,
Yetkili Servis : Akaryakıt Pompa ÖKC’ler için Hazine ve Maliye
Bakanlığından onay alan üretici/ithalatçı firmaların bu
cihazların bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yetkili
kıldığı kişi veya kurumu,
YN Pompa ÖKC : Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı,
ifade eder.
Dayanak
MADDE 3- (1) 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendinde, Hazine ve
Maliye Bakanlığının, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla
belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda
değişiklik yapmaya yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.
(2) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde; “kamu idare ve
müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerin
vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince
kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye
mecbur oldukları” hükmü yer almaktadır.
(3) Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının;
(a) Dördüncü bendinde, “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek
zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle
internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine,
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye
veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul
ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe,
tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet
konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra
kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen
tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe,
tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi
sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda
tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan
işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye”,
(b) Altıncı bendinde, “Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip
onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu
cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel
etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul,
barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde,
mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına
ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme
alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun
aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve
işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı
geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin
beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek
veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek
gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel
kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin
sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye”,
Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
YN Pompa ÖKC’lerin Onayı ve Teknik Özellikleri
MADDE 4- (1) ÖKC üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında kullanılmak üzere
bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları, bu
Tebliğde ve ynokc.gib.gov.tr adresinde Başkanlıkça yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarda
nitelikleri belirtilen YN Pompa ÖKC’ler için yapılabilecektir.
(2) YN Pompa ÖKC’ler aşağıdaki süreçler tamamlandıktan sonra mükellefler
tarafından kullanılabilecektir.
a) Onay süreci, üretici veya ithalatçı firmaların 3100 sayılı Kanunla İlgili Genel
Tebliğin (Seri No:1) VIII numaralı bölümünde sayılan bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığa
yapacakları başvuru ile başlar. Onay başvurusunda bulunan firmalar idari ve teknik
incelemeye tâbi tutulur. Firmaların idari incelemeleri Bakanlıkça gerçekleştirilir. 3100 sayılı
Kanuna göre Bakanlıktan onay alan ÖKC firmalarının daha önce yapılan idari incelemeleri
geçerli sayılır. Bakanlıktan onay almış firmalar gerek görülmesi hâlinde Bakanlık tarafından
tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilir.
b) YN Pompa ÖKC’lere ilişkin teknik incelemeler, Bakanlıkça belirlenecek esaslar
çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bakanlık, gerek görmesi hâlinde TÜBİTAK
dışındaki kurumlara da ilave inceleme yaptırabilir. İdari incelemeleri müspet olan firmalara,
yetkili kurumlarca yapılan teknik incelemelerin de müspet olması hâlinde, cihazların marka
ve modelleri itibarıyla onay belgesi verilir. Bakanlıktan onay alan firmalar ile YN Pompa
ÖKC’lerin marka ve modelleri ynokc.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilir.
(3) Bakanlıkça onaylanacak YN Pompa ÖKC’lerin aşağıda yer verilen teknik
özelliklere sahip olması gerekmektedir.
a) Akaryakıt satış işleminin Pompa ÖKC’de başlaması ve Pompa ÖKC’de
sonlandırılması esastır. 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğde de belirtildiği
üzere; akaryakıt satışının taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilmesi, taşıt plaka numarası
girilmeden akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme işleminin sonunda plaka
bilgisini de ihtiva eden Pompa ÖKC fişinin cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkması şarttır.
Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında veya plakası olmayan
araç ve makinalara (büyük tarım makinaları, jeneratör, orman işlerinde kullanılan makinalar
vb.), küçük deniz taşıtlarına (balıkçı kayıkları, jet ski vb.) ve akaryakıt kara tankerleri ile
ulaşılması mümkün olmayan mahallerde çalışan iş makinalarına (taş ocakları, bazı madenler
vb.) tankerle yapılan akaryakıt satışlarında, plaka numarasının girildiği alana, “PLAKASIZ”
ifadesi ile müşterinin TCKN/VKN’sinin yazılması ve ÖKC fişinin bu bilgileri de ihtiva
edecek şekilde otomatik olarak çıkması gerekmektedir.
b) YN Pompa ÖKC’ler, ilgili teknik kılavuzlarda tanımlanan X, Z ve Mali Hafıza
Raporları ile “Plaka Bazlı Günlük Satış Raporu” ve “Aylık Satış Raporu” alabilecek özellikte
olmalıdır. “Plaka Bazlı Günlük Satış Raporu”nda gün içinde düzenlenen satış fişlerine ilişkin
olarak plaka bazında ayrı ayrı gözükecek şekilde fişin tarihi, saati, no.su, verilen yakıt cinsi,
satış miktarı, tutarı ve KDV tutarı bilgileri yer almak zorundadır.
YN Pompa ÖKC’ler, plaka bazlı günlük satış raporu ile aylık satış raporu verilerini,
güvenliğini ve değişmezliğini sağlayacak şekilde doğrudan veya ÖKC TSM Merkezi
aracılığıyla anlık veya periyodik olarak Başkanlık BİM’e gönderebilecek özellikte olacaktır.
c) YN Pompa ÖKC’lerin mali hafızaları, uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe
çıkartılamayacak şekilde, cihaz şasisine sabitlenmelidir. Sabitlenen mali hafızaların dolması
veya arızalanması halinde, mevcut mali hafıza ÖKC üreticileri veya yetkili servisleri
marifetiyle detaylı tutanak tanzim edilmek suretiyle sökülmelidir. Yeni mali hafıza da fiziki
mühür uygulandıktan sonra, cihaz şasisine takılmalıdır. Bu suretle sökülen eski mali hafıza,
fiziki mühürle mühürlenen bir kap veya torba içinde muhafaza altına alındıktan sonra
düzenlenen tutanakla birlikte mükellefe teslim edilmelidir.
Teslim alınan tutanak ve mali hafıza biriminin muhafaza ve ibraz süresi boyunca
muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. YN Pompa ÖKC’lerin
takibini sağlamak ve yetkisiz müdahaleleri önlemek amacıyla söz konusu tutanak bilgilerinin
ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara
göre ÖKC üreticileri veya yetkili servisleri tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.
ç) YN Pompa ÖKC’ler dış hava şartlarında çalışabilir nitelikte olmalı ve bu durum
TSE testleriyle doğrulanmalıdır.
d) YN Pompa ÖKC’ler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler ile İlgili Yönetmelik’de belirlenen muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışabilecek
özelliklere sahip olmalı ve ilgili testlerden başarıyla geçmelidir.
e) YN Pompa ÖKC, pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki iletişimi sağlayan
ABÜ, YN Pompa ÖKC’nin mühürlü bölümünün içinde ayrı bir donanım veya YN Pompa
ÖKC ile bütünleşik (yazılımsal veya donanımsal) olmalıdır.
f) YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki
iletişim, ÖKC üreticileri, ABÜ üreticileri, pompa üreticileri ile otomasyon firmaları tarafından
geliştirilen iletişim protokollerine göre sağlanmalıdır.
g) YN Pompa ÖKC’ler, mali yazılımlarının güncellenebilmesi, parametrelerinin
yüklenebilmesi, yaşamsal durumlarının takip edilebilmesi bakımından ÖKC TSM Merkezleri
tarafından uzaktan yönetilip izlenebilmelidir.
ğ) YN Pompa ÖKC’lerle ilgili diğer hususlar ynokc.gib.gov.tr internet adresinde
yayımlanacak teknik kılavuzlarda yer alacaktır.
EN Pompa ÖKC, ABÜ ve Pompa Üniteleri ile Ġlgili Alınması Gereken Tedbirler
ile YN Pompa ÖKC’ye Geçiş Zorunluluğu
MADDE 5- (1) EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin, EKÜ takılı olmadan çalışmasını
engelleyecek gerekli teknik ve yazılımsal tedbirlerin en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı
takip eden altıncı ayın sonuna kadar alınması ve söz konusu cihazların yazılımlarının bu
çerçevede güncellenmesi gerekmektedir.
(2) Akaryakıt pompa üniteleriyle EN Pompa ÖKC’lerin (ve/veya ABÜ’lerin) irtibatı
kesildiğinde, pompadan akaryakıt satış işlemi yapılamayacak şekilde gerekli teknik ve
yazılımsal tedbirler en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna
kadar alınmalıdır.
(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren EN Pompa ÖKC’ler, işletmenin
aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devredilmesi hariç, üçüncü kişilere kesinlikle
devredilemeyecektir. İşletmenin aktif ve pasifi ile birlikte devredilmesi halinde, ÖKC’lere
ilişkin gerçekleştirilecek devir işlemleri mali hafıza değişimi yapılmaması şartıyla 3100 Sayılı
Kanunla İlgili Genel Tebliği (Seri No: 60)’nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılacaktır. Devredilen cihazdan son “Z” raporu alındıktan sonra düzenlenen tutanak ilgili
vergi dairesine verilmek suretiyle devir işlemi tamamlanacaktır.
(4) EN Pompa ÖKC ile akaryakıt pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki
iletişimi sağlayan ABÜ’nün, akaryakıt pompa ÖKC’nin mevcut donanımsal yapısının uygun
olması halinde en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar
ÖKC’lerin mühürlü bölümünün içine alınması gerekmektedir.
(5) EN Pompa ÖKC’nin donanımsal yapısının elvermemesi nedeniyle ABÜ’nün, EN
Pompa ÖKC’nin mühürlü bölümünün içine alınamaması halinde, pompa ünitesinin içerisine
monte edilerek kullanılması da mümkündür. Ancak pompa ünitesinin içinde yer alacak
ABÜ’nün, üzerinin tek bir vida ile kapatılmaya ve ÖKC firmalarının mührü ile
mühürlenmeye uygun yapıda olması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek kablolu bağlantılarda
(EN Pompa ÖKC, pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki), bağlantı uçlarının
ABÜ’nün iç kısmında olması ve bağlantıların yapılmasını takiben ABÜ’nün ÖKC
üreticilerinin mührü ile mühürlenmesi gerekmektedir.
(6) EN Pompa ÖKC’den taşıt plaka bilgi girişi yapıldıktan sonra ABÜ’nün pompa
ünitesine ileteceği komut üzerine pompa ünitesinin akaryakıt verme işlemine başlamasına
yönelik gerekli teknik önlemlerin en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı
ayın sonuna kadar alınması şarttır.
(7) Akaryakıt istasyonlarının kullandıkları EN Pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri
ile ilgili olarak sorumlu olduğu alana göre ÖKC üreticileri ve pompa üreticilerine bu Tebliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde müracaat ederek; bu maddenin 1, 2, 4,
5 ve 6 numaralı fıkralarında belirtilen tedbirlerin alınmasını yazılı olarak talep etmeleri
zorunludur. Bu talep üzerine ÖKC üreticileri ve pompa üreticilerinin de en geç bu Tebliğin
yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar mükelleflere ait EN Pompa ÖKC,
ABÜ ve pompa üniteleri için gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Akaryakıt
istasyonlarında EN Pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri ile ilgili olarak yapılan donanımsal
ve/veya yazılımsal işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin, ÖKC üreticileri ve pompa
üreticilerince, ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarda açıklanan usul ve
esaslara göre bu işlemlerin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde elektronik bildirim
portallerine girilmesi zorunludur.
(8) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mevcut akaryakıt pompa ünitelerine
ilişkin bakım, arıza vb. nedenlerle yapılan her türlü işlem veya yeni kurulacak pompa
ünitelerinde kurulum işlemleri ile ilgili tutanaklarla kayıt altına alınan bilgi ve belgelerin
ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarda açıklanan usul ve esaslara göre
elektronik bildirim portallerine pompa üreticileri tarafından işlemlerin yapılmasını takip eden
günden itibaren en geç 30 gün içinde girilmesi zorunludur.
(9) Akaryakıt pompa ünitelerinin çeşitli sebeplerle merkezi işlem birimi, totalizatör,
pulser vb. donanımlarının değişime tabi tutulması halinde pompa üreticisi tarafından (eski
cihaz ve bu cihazda kayıt altında bulunan bilgiler ile yeni takılan cihaza ilişkin bilgiler)
düzenlenen tutanağın bir örneği mükellefe teslim edilecektir. Teslim alınan tutanağın
muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ibraz edilmesi
zorunludur.
(10) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve hali hazırda
kullanılmakta olan EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin (fiş ve raporların ikinci nüshasını kağıt
ruloya basan ve elektronik kayıt ünitesine sahip olmayan) en geç 1/1/2021 tarihine kadar YN
Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.
(11) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan EKÜ’lü EN
Pompa ÖKC’lerden 1/1/2021 tarihi itibariyle, ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi
üzerinden 5 yıl geçmiş veya geçecek cihazların 1/1/2021 tarihine kadar; 1/1/2021 tarihinden
sonra 5 yıl geçecek cihazların ise 5 inci yılın dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.
(12) Bu maddede belirtilen YN Pompa ÖKC kullanılma zorunluluğu, en az üç ayrı
ÖKC üreticisinin birer modeline onay verildiğinin ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan edilmesi ile
başlayacaktır. İlan tarihinin 2/10/2020 tarihinden önceki bir tarih olması durumunda EN
Pompa ÖKC’lerin en geç 1/1/2021 tarihine kadar, ilan tarihinin 2/10/2020 tarihinden sonraki
bir tarih olması durumunda ise EN Pompa ÖKC’lerin ilan tarihinden itibaren en geç 90 gün
içinde YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur. Buna göre;
a) İlan tarihinin 2/10/2020 tarihinden önceki bir tarih olması durumunda
I- EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin en geç 1/1/2021 tarihine kadar,
II-EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerden 1/1/2021 tarihine kadar ruhsatnamede yer
alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş veya geçecek cihazların için en
geç 1/1/2021 tarihine kadar,
III- EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerden 1/1/2021 tarihinden sonra ruhsatnamede
yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçecek cihazların ise 5 inci yılın
dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde,
YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.
b) İlan tarihinin 2/10/2020 tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda (Örneğin
1/12/2020 tarihinde ilanın yapılması durumunda)
I- EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin için en geç 1/3/2021 tarihine kadar (İlan
tarihini takip eden 90 ıncı gün),
II- EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerden 1/1/2021 tarihine kadar ruhsatnamede yer
alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş veya geçecek cihazların en geç
1/3/2021 tarihine kadar (İlan tarihini takip eden 90 ıncı gün),
III- EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerden ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura
tarihi üzerinden 5 inci yılı örneğin 5/1/2021 tarihinde dolan cihazların en geç 1/3/2021
tarihine kadar (Bu maddenin 11 inci bendine göre belirlenen 30 günlük süre, ilan
tarihini takip eden 90 günlük sürenin içerisinde kaldığından, ilan tarihini takip eden
90 ıncı gün)
IV- EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerden ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura
tarihi üzerinden 5 inci yılı örneğin 15/2/2021 tarihinde dolan cihazların en geç
17/3/2021 tarihine kadar (Bu maddenin 11 inci bendine göre belirlenen 30 günlük
süre, ilan tarihini takip eden 90 günlük süreden sonra olduğundan, 5 inci yılın dolduğu
tarihi takip eden 30 uncu gün)
YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.
(13) İlan tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi veya
satışının gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
Yeni Açılacak Akaryakıt Ġstasyonlarında YN Pompa ÖKC Kullanma
Zorunluluğu
MADDE 6- (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi ile 1/1/2021 tarihleri arasında yeni
mükellefiyet tesis edilmesi (külliyen devir hariç) veya şube işyeri açılması durumunda,
mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün
içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin, henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC
bulunmaması halinde ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu
süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu
zorunluluk başlayacaktır.
(2) 1/1/2021 tarihinden sonra mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması
durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç
60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC’lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu
süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu
zorunluluk başlayacaktır.
(3) Bu maddede belirtilen YN Pompa ÖKC kullanılma zorunluluğu, en az üç ayrı
ÖKC üreticisinin birer modeline onay verildiğinin ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan edilmesi ile
başlayacaktır. En az üç ayrı ÖKC üreticisinin birer modeline onay verilmemesi nedeniyle,
EKÜ’lü EN Pompa ÖKC alan mükellefler aldıkları yeni cihazları ruhsatnamede yer alan ilk
satışa ait fatura tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde YN Pompa ÖKC ile değiştirmek
zorundadırlar.
YN Pompa ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışların Elektronik Ortamda
Başkanlığa Bildirim Zorunluluğu
MADDE 7- (1) YN Pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin bilgiler
elektronik ortamda Başkanlığa aktarılacaktır. Bu bilgilerin TSM Merkezleri aracılığıyla
gönderilmesi durumunda bu bilgilerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak elektronik ortamda
gönderilme sorumluluğu TSM Merkezlerine ait olup, aktarım işleminin sorunsuz ve kesintisiz
bir şekilde YN Pompa ÖKC tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi için YN Pompa
ÖKC’lerin bağlı oldukları TSM Merkezleri ile olan internet bağlantılarının kesintisiz bir
şekilde sağlanması sorumluluğu mükellefe aittir.
(2) Söz konusu satışlara ait bilgilerin bildirimine ilişkin teknik usul ve esaslar ile
aktarıma tabi bilgilerin içeriği, formatı, standardı, bilgilerin aktarım periyodu ynokc.gib.gov.tr
internet adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlar ile belirlenecektir.
Cezai Müeyyide
MADDE 8- (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya
belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler ile ÖKC
üreticileri, akaryakıt pompa üniteleri üreticileri ve/veya bunların yetkili servisleri hakkında
213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanır.
Diğer Hükümler
MADDE 9- (1) YN Pompa ÖKC’lerin Başkanlık BİM’e kaydı, kullanıcılara satışı ile
satış sonrası servis ve benzeri işlemler 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
yapılan açıklamalar çerçevesinde elektronik ortamda yürütülecektir.
(2) Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen
belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer
verildiğinin veya bu Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde açıklandığı
şekilde plaka bilgisi girilmeden yapılan akaryakıt satışlarında “PLAKASIZ” ve TCKN/VKN
bilgilerinin girilmediğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarının birimleri tarafından tespit edilmesi halinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını
işleten mükellefler nezdinde vergi incelemesi için gerekli işlemlere ivedilikle başlanır.
(3) Başkanlık, YN Pompa ÖKC onaylarına ilişkin test ve değerlendirme aşamalarını,
onay işlemlerini gerçekleştiren test ve değerlendirme kuruluşlarının işlem kapasitesini ve bu
kuruluşlarca önerilen test ve değerlendirme sürelerini, YN Pompa ÖKC’lerle ödeme ara
yüzlerinin entegrasyon süreçlerini, akaryakıt pompa ünitelerinin YN Pompa ÖKC’lerle
bağlantı ve entegrasyon sürecini vb. diğer teknik çalışma gerekliliklerini değerlendirerek bu
Tebliğde belirlenen süreleri ayrı ayrı veya birlikte her defasında 6 ayı geçmemek üzere
gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.
(4) Başkanlık, Pompa ÖKC kullanımını gerektiren faaliyet alanlarında, diğer
teknolojik çözüm, geliştirme ve uygulamalara ilişkin donanım veya yazılım sistemlerinin,
sürekli veya belli sürelerle sınırlı olmak üzere kullanılabilmesi ve bu sistemlerden üretilen
belgelerin de mali belge olarak sayılması hususunda izin vermeye, Pompa ÖKC ve bunlarla
birlikte çalışan yazılım veya donanım sistemleri ile ödeme arayüzlerinin ÖKC’ler, ÖKC TSM
Merkezleri ve banka vb. kuruluşlar ile olan iletişim, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve
bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.
Uygulanmayacak Hükümler
MADDE 10- (1) 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğler ve diğer ikincil
mevzuatta yer alan düzenlemelerden bu Tebliğe aykırı olanlar YN Pompa ÖKC için
uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

ETİKETLER: , , ,