DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

2020 Yılı Mali Tatil Vergi ve SGK Uygulamaları

202
A+
A-

2020 Yılı Mali Tatil Vergi ve SGK Uygulamaları

A) VERGİ UYGULAMALARI:

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Mali Tatil uygulaması bu yıl 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

1.    MALİ TATİL KAPSAMINDA OLMAYAN SÜRELER

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (7) numaralı fıkrasında, “özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz”, hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır. Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

2.    MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

2.1-    Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri;

beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde (01.07.2020 – 20.07.2020) kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Buna göre 2020 yılı için, mali tatil 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2020 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2020 – Pazartesi günü olacaktır.

Bu düzenlemeye özel hesap dönemine tabi olup beyanname verme süresi mali tatil süresi içinde olan mükellefler de dahildir.

2.2-    İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesine göre; ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, “Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim)”nin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

2.3-    Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

2.4-    Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re’sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde (V.U.K. Madde 149) istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son günü mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 2020 yılı için bu süre 27.07.2020 Pazartesi günüdür.

3. MALİ TATİL NEDENİYLE İŞLEMEYEN SÜRELER

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasında, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

3.1-    Muhasebe kayıt süreleri

Vergi Usul Kanunu’nun 219. maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

3.2-    Bildirme süreleri

Bildirmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 153 ila 170. maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168. maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir. Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

3.3-    Dava açma süreleri

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 61/1 uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Çalışmaya ara verme” başlıklı 61/1. maddesinin ilk cümlesi 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 650 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil” başlıklı 102. maddesi de yukarıdaki düzenleme ile paralel olacak şekilde değiştirilmiştir: “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.” 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun kapsamı kanunun (1.) maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu kanunda gösterilen usullere tabidir.” şeklinde açıklanmıştır.

4.    MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

5.    MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

6.    MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (6) numaralı fıkrasında, “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş 4 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 5 günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21 Temmuz ilâ 25 Temmuz tarihleri arası) biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

7.    BEYANNAME VERME SÜRESİ MALİ TATİL NEDENİYLE UZAMIŞ OLAN VERGİLERDE ÖDEME SÜRESİ

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün 6 mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır” hükmüne yer verilmiştir.

Beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine (1 – 20 Temmuz 2020) rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 2020 yılı için 27 Temmuz – Pazartesi gününe uzamış sayılacaktır. Beyan süresi mali tatilin son gününü izleyen beş güne (21 – 25 Temmuz) rastlayan vergilerde ise beyanname verme süresi (25 Temmuz günü Cumartesi gününe denk geldiği için) 27 Temmuz Pazartesi gününe uzamış sayılacaktır.

İlgili kanunlarına göre Temmuz ayında verilmesi gereken ve verilme süreleri mali tatile rastlayan beyannameler için dileyen mükellef ve sorumluların mali tatil süresi içerisinde de beyanname vermeleri imkân dâhilindedir. Bu şekilde verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin, en geç 5604 sayılı Kanuna göre belirlenen sürelerde ödenmesi gerekmekle birlikte, istenirse söz konusu sürelerden önce ödenebileceği de tabiidir.

7.1. 518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği Mücbir Sebep Hali Kapsamında Görülen Mükellefler

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamında görülen mükellefler Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait KDV ve muhtasar beyannamelerini en geç 27 Temmuz Pazartesi günü verecekler, bu beyanları üzerine tahakkuk edecek vergileri ile altışar ay sonra (27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık) ödeyeceklerdir.

Söz konusu mükelleflerin ertelenen beyanname verme ve ödeme yükümlülükleri açısından Mali Tatil Kanunu kapsamında herhangi bir işlem olmayacaktır.

8. MALİ TATİL NEDENİYLE UZAMAYACAK SÜRELER

Aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

a)    İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lı Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

b)    Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, mülga 15 Seri No.lı KDV Genel Tebliğinin (I) bölümünde (1.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin ise I/B.6.1 numaralı bölümünde) belirtilen ödeme süresi,

c)    1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan kanunun 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) No.lı Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

ç) Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri. Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

8. BA – BS FORMLARI

2020 Haziran ayına ait Ba-Bs Formlarının son gönderilme günü de 31 Temmuz 2020 günü olduğundan Mali Tatil hükümlerinin uygulanması söz konusu değildir.

B) SGK UYGULAMALARI:

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 2020 yılında 01.07.2020 – 20.07.2020 tarihleri arası mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan “1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile yapılmıştır.

1-    MALİ TATİLİN UYGULANACAĞI TARİHLER

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. 2020 yılında mali tatil 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

2-    MALİ TATİL SÜRESİNCE DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

3-    MALİ TATİL SÜRESİNCE BİLGİ İSTEME VE TEBLİGAT İŞLEMLERİ

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

4-    MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (6) numaralı fıkrasında, “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş 4 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 5 günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21 Temmuz ilâ 25 Temmuz tarihleri arası) biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

5-    MALİ TATİLİN İŞ KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDAKİ BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEMELERE ETKİSİ

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’na göre; işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan, beyan, bildirim ve ödemelerin (örneğin: işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi ve ödenmesi, idari para cezalarına itiraz ve ödeme… v.d.) son günleri mali tatile rastlarsa, bu bildirim, beyan ve ödemelere ait süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak, söz konusu süreler mali tatilin bitimini takip eden beş gün içine denk gelirse bu süreler mali tatilin bittiği günü izleyen günden itibaren beşinci günün sonuna uzamış sayılacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin (e-bildirge) gönderilme süresi her ayın 23. günü akşamına kadar verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin beyan süresinin Mali Tatil kapsamına girip girmediği tartışmasıdır.

5510 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonrasında ise 01.10.2008 tarihinden itibaren aylık prim ve hizmet bildirgesinin beyan tarihi her ayın 23’ü olarak değiştirilmiştir.

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (6) numaralı fıkrasında, “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Sigorta Primlerinin ödeme süresi 5510 sayılı kanun gereği primlerin normal ödeme süresi takip eden ayın son günüdür.Bu durumda 2020 yılında Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde beyan edilen primlerin en geç 31 Temmuz 2020 günü ödenmesi gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK; MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER

1. 5510 SAYILI KANUNA TABİ İŞVERENLERİN MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEMELERİ

İşyeri bildirgesi yönünden Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden Prim ödemesi yönünden

Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden

Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden

Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden

2. 1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA TABİ SİGORTALILARIN MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN İŞ VE İŞLEMLERİ

Giriş bildirgesi yönünden

Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi yönünden

Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi yönünden

İdari para cezası yönünden İsteğe bağlı borçlanma talebi yönünden

3. 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNA TABİ İŞVERENLERİN MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEMELERİ

İşten ayrılma bildirgesi yönünden İdari para cezası yönünden Mali tatil kapsamındadır.

TÜRMOB

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.