DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C

2020 Yılı Asgari Ücreti ve Etkilediği Parametreler

İlgili Bilgilere aşağıdaki linkten daha toplu ulaşabilirsiniz.

012020_2020-Yılı-Asgari-Ücreti-ve-Etkiledigi-Vergi-Parametreleri-27-12-19

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılının tamamında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiştir.
Yeni asgari üc ret 27 Aralık 2 019 tarihli Resmî Gaz etede yay ınlanmıştır.

Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az üc ret seviyesi
olmasının yanında en önem taşıyanları aşağıda yer almakta olan diğer bazı mali ya da hukuki hadlerin belirlenmesine de esas oluşturan bir niteliğe sahiptir:
• Sosyal güvenlik primi tabanı ve tavanı,
• Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları,
• Sigorta prim matrahından istisna olacak yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarları,
• İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının sigorta matrahına dâhil olmayan kısmının tespiti,
• Ay içinde asıl ücrete ilave olarak çeşitli adlar altında (ikramiye, prim gibi) yapılan ödemelerden sosyal güvenlik prim matrahına izleyen aylarda ilave edilecek kısım tutarı,
• Sosyal güvenlik kurumu idari para cezaları (Diğer bir sirkülerimizde ele alınacaktır)

1) 2020 Yılında Ödenecek Asgari Ücret (AÜ)

Önceki yıl olduğu gibi bu yıl içinde 16 yaş altı ve üstü çalışanlar için aynı tutarda asgari ücret belirlenmiştir. B elirl en en ücr et yıl ın tam am ın da ge ç erli o laca ktır.

Brüt Asgari Ücret (Günlük) Brüt Asgari Ücret (Aylık) Net Asgari Ücret (Ortalama Aylık) (*) İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)
5 Puanlık SGP
İndirimden
Yararlanılıyorsa 5 Puanlık SGP İndirimden
Yararlanılmıyorsa
98,10 2.943,00 2.324,71 3.458,03 3.605,18

(*) Emekli olmayan, özürlü olmayan, gelir vergisi/sosyal güvenlik primi indirimi / istisnalarından yararlanmayan, bekâr bir asgari ücretli çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dâhil ortalama aylık Net Ücreti ile bunun 5 puanlık sosyal güvenlik primi (SGP) indiriminden yararlanıp yararlanmama durumuna göre işçinin işverene aylık ortalama maliyetidir.

Diğer yandan 2020 yılı için net 2.324,71 TL olacak şekilde belirlenen net ücretin, artan oranlı vergi tarifesindeki vergi oranı artışı nedeniyle azalmasını önlemek amacıyla, 7 10 3 say ılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun Asgarî geçim indirimi başlıklı 32.maddesinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, net ücretleri, gelir vergisi oranın yükselmesi nedeniyle düşenlere ödenecek net asgari ücret şu şekilde hesaplanacaktır:

NET ASGARİ ÜCRET= İlgili Aydaki Brüt Ücret – Gelir Vergisinin %15 Oranına Göre
Hesaplandığı Tüm Yasal Kesintiler + Bekar ve Çocuksuz İçin Geçerli AGİ

Net ücreti, gelir vergisi dilimindeki artış nedeniyle yukarıdaki formüle göre hesaplanan tutarın (2020 yılının tamamı için 2.324,71 TL) altına düşmesi halinde, aradaki fark ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilmek suretiyle net ücretinin 2.324,71 TL olarak kalması sağlanacaktır.

Normal ve emekli çalışanlar ile huzur hakkı ödemeleri için netten brüte ya da brütten nete ücret hesaplama aracına internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan Pratik Hesaplama
Formlarından ulaşa bilirsiniz .

2) Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Esasları Gelir Vergisi Kanunun 32. maddesi ve 265 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
belirlenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kapsamında, ücretleri gerçek usulde belirlenen
işçilere yapılacak ve işverenlerce Muhtasar Beyannamede ya da ücretlerini yıllık beyanname ile beyan eden ücretlilerin gelir vergisi beyannamesi üzerinde ödenecek gelir vergisinden
mahsup edecekleri AGİ tutarları asgari ücretteki artışa paralel olarak değişmiştir.

AGİ tutarlarının hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı (2020 yılının tamamı için 2.943,00 TL) esas alınmakta, çalışanın medeni durumu da esas alınarak yıllık asgari ücretin %15’i olarak hesaplanmakta ve 1/12’i aylık AGİ olarak ödenmektedir.

Buna göre; 2020 yılının tamamı için AGİ hesaplamasında temel alınacak tutar 12 x 2.943,00=
35.316 TL olmaktadır.
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını (Yıllık: 4.502,79 TL – Aylık: 375,23 TL’yi) aşamayacaktır.

Buna göre, çalışanların medeni durumları esas alınarak ödenebilecek en y üksek aylık AGİ
tutarları şöyle olmaktadır.

Ücretlinin Medeni Durumu Aylık AGİ (TL) (*)
Bekâr / Boşanmış 220,73
Evli, eşi çalışmıyor, Çocuksuz 264,87
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 297,98
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuk ve fazlası 375,23
Evli, eşi çalışıyor, Çocuksuz 220,73
Evli, eşi çalışıyor ya da Boşanmış, 1 çocuklu 253,83
Evli, eşi çalışıyor ya da Boşanmış, 2 çocuklu 286,94
Evli, eşi çalışıyor ya da Boşanmış 3 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışıyor ya da Boşanmış 4 çocuklu 353,16
Evli, eşi çalışıyor ya da Boşanmış 5 çocuklu ve fazlası 375,23

(*) Çalışanın ücreti üzerinden o ay hesaplanan gelir vergisi daha az ise, ödenebilecek ve
indirilebilecek AGİ tutarı, en fazla ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi kadar olacaktır. Aynı durum ay içinde kısmi süreli çalışmalarda da geçerlidir. Bu durumda da ödenebilecek AGİ’ de hesaplanan bu gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Örneğin eşi çalışmayan 2 çocuklu asgari ücretli bir çalışan Ocak ayında 10 gün çalışmış ise, hesaplanan gelir vergisi
169,31 TL olacağından, 331,09 TL değil, 169,31 TL AGİ’ye hak kazanabilecektir.

3) Sosyal Güvenlik Prim Tabanı ve Tavanı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca “Bu
Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın
a lt s ınır ı, s igorta lıla r ın ya ş la r ına uy gu n as ga r î ü cr et in otu zda biri, üs t s ınırı ise 16 ya ş ın dan
bü yü k s igor ta lılar ın gün lük ka za n ç a lt s ın ırın ın 7,5 ka tıdır .”

Buna göre, 2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan aylık ücretleri şöyledir.

Taban Aylık (TL) Tavan Aylık (TL)
(Günlük) (Aylık) (Günlük) (Aylık)
98,10 2.943,00 735,75 22.072,50

4) Stajyer Öğrencilere ve Çıraklara 2020 Yılında Ödenecek Asgari Ücret İle Devlet
Katkısı Olarak Ödenecek Tutarlar

Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun
25. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Anc ak , işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenc iler
ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj vey a tamamlay ıc ı eğitim gören
öğrenc ilere a sgar i ü cret in n et tu tar ının ; y irmi ve üz erinde personel ç alıştıran işy erl erinde
y üz de otuzundan, y irmiden az personel ç alıştıran işy erlerinde yüz de onbeşinden, aday ç ırak
ve ç ırağa y aşına uy gun asgari üc retin y üz de otuzundan aşa ğı üc ret ödenemez .
…..
Aday ç ırak , ç ırak ve öğrenc ilere ödenec ek üc retler her türlü vergiden müstesn adır.

Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik
ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari üc retin y üz de ellisi üz erinden , Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.”

Öte yandan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun geçici 12. maddesi şöyledir.

“Geçici Madde 12:
2016-2017 eğitim ve ö ğreti m yılı so nuna kad ar uygul a nm ak üz er e aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri,
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.