DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 19°C
Az Bulutlu

2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ile Diğer Bazı Parametreler

2020 yılında geçerli olacak, 27.12.2019 tarihli 2.mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hadlere ve tutarlara yer verilmiştir.
• Gelir vergisi tarifeleri,
• Binek otomobillerin doğrudan gider yazılabilecek azami KDV ve ÖTV tutarı,
• Binek otomobillerin amortisman suretiyle gider yazılabilecek azami tutarı,
• Vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı,
• Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri
• Gelir vergisinden istisna günlük ulaşım bedeli
• Sakatlık indirimi tutarları
• Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları
• Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları
• Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları
• Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ile Diğer Bazı Parametreler

GEELİR VERGİSİ TARİFELERİ

GVK’nin 103.maddesinde yer almakta olan 2020 takvim yılında elde edilecek ücretlerin
vergilendirilmesinde esas alınacak Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

Gelir Dilimleri Oran (%)
22.000 TL’ye kadar 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası 40

GVK’nin 103.maddesinde yer almakta olan 2020 takvim y ılında elde edilec ek ücretler dışındaki
diğer gelirlere (Ticari, Zirai, Serbest Meslek kazançları, MSİ, GMSİ, Sair Kazanç ve İratlar) ilişkin
Gelir Vergisi tarifesi ise aşağıdaki gibidir.

Gelir Dilimleri Oran (%)
22.000 TL’ye kadar 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20
120.000 TL’nin 40.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası 40

Normal ve emekli çalışanlar ile huzur hakkı ödemeleri için netten brüte ya da brütten nete
ücret hesaplama aracına internet sitemizin P ratik Hesaplama Formlarından ulaşabilirsiniz .

2) Binek Otomobillerin Doğrudan Gider Yazılabilecek Azami KDV ve ÖTV Tutarı

GVK’nin 40/1-(1), ile 68/1-(5) maddeleri uyarınca; ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı elde edenlerinin satın aldıkları binek otomobillerin satın alma bedelinden doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 2020 yılı için 140.000 TL olarak belirlenmiştir.

3) Binek Otomobillerin Amortisman Suretiyle Gider Yazılabilecek Azami Tutarı

GVK’nin 40/1-(7), ile 68/1-(4) maddeleri uyarınca; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000
Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir.

Buna göre;
a) Yeni alınan binek otomobilin KDV ve ÖTV’sinin doğrudan gider y az ılmasının terc ih edilmesi halinde, aracın geri kalan bedeli 160 Bin TL’den fazla ise, en fazla 160 Bin TL’ye isabet eden amortisman,

b) Yeni alınan binek otomobilin KDV ve ÖTV’sinin aracın maliyetine ilave edilerek amortisman
ayrılmasının tercih edilmesi halinde, aracın bedeli 300 Bin TL’den fazla ise, en fazla 300 Bin
TL’ye isabet eden amortisman,

c) İkinci el (kullanılmış) olarak alınan binek otomobilin bedeli 300 Bin TL’den fazla ise, en
fazla 300 Bin TL’ye isabet eden amortisman, gider yazılabilecektir.

Bu durumda uygulamanın ya duruma göre 160/300 Bin TL üzeri için amortisman ayırmamak ya da üzeri içinde amortisman ayrılmakla beraber, bu tutarların üzerindeki kısımların KKEG olarak kayıtlara alınması şeklinde yapılması mümkün görünmektedir.

4) Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Yararlanabileceği Azami Vergi İndirimi Tutarı

GVK’nin mükerrer 121.maddesinde “vergiye uyumlu mükelleflere” yönelik %5 gelir/kurumlar vergisi indirimi düzenlenmiştir.

GVK’nin mükerrer 121.maddesi uyarınca, vergiye uyumlu mükelleflerin yararlanabileceği azami vergi indirimi tutarı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.400.000 TL olarak tespit edilmiştir.

5) Gelir Vergisinden İstisna Yemek Bedeli

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek
verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere (ticket, yemek kartı) ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun
23.maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan istisnanın 2020 takvim yılında uygulanacak tutarı
KDV hariç 23 TL, %8 ilavesiyle, KDV dâhil 24,84 TL’dir.

6) Gelir Vergisinden İstisna Günlük Ulaşım Bedeli

GVK’nin 23/1-(10) maddesi uyarınca; İşverenlerce kendisine ait ya da kiralık araçlarla çalışanlarına toplu taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük
ulaşım bedelinin 12 Tü r k lira s ın ı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma ka rtı, bileti
vey a bu amaç la kullanılan ödeme araç larının temini ş eklinde ya pılması şartlarıyla yapılacak ödeme gelir vergisi stopajından istisna olacaktır yani bordrolaştırılmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda ise yapılan taşıma ödemeleri işveren tarafından bordrolaştırılmak suretiyle, gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır:

a) Ödemenin günlük 12 TL’yi aşması hâlinde aşan kısım,
b) Çalışana ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan ayni menfaatler (akaryakıt verilmesi, bireysel araç tahsisi vb.)

7) Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesi uyarınca, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak sakatlık indirimi tutarları şöyledir.

Yıllar /Engellilik dereceleri 1.Derece 2.Derece 3.Derece
2020 1.400 790 350
2019 1.200 650 290

8) Konut Kira Gelirlerine İlişkin İstisna Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken (konut) kira gelirleri için uygulanan istisna tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Gelirin elde edildiği yıl İstisna tutarı (TL)
2020 6.600
2019 5.400

Dikkat edilmesi gereken hususlar :
• İstisna münhasıran konut (mesken) kira gelirleri için geçerlidir. İşyeri kira gelirleri için geçerli değildir.
• GMSİ (Kira Gelirleri) için Tahakkuk Esası değil Tahsilât Esası geçerlidir. Cari ve/veya geç miş
y ıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiraların tamamı cari yılın geliri olarak beyan edilir. Diğer bir ifadeyle, fiilen tahsil edilememiş olan kiralar beyan edilmez.
• İstisna haddi üzerinde kira geliri elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi
halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
• Ticari, zirai veya mesleki kazancını y ıllık bey anname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
• 6322 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca; 1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen
hasılata uygulanmak üzere, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği üc ret, menkul sermay e iradı, gay rimenkul sermay e iradı ile diğer ka zanç
ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103.maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret
gelirleri için yer alan tutarı (2020 yılı için 180.000 TL’yi) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
• Elde edilen yıllık toplam konut kira gelirinin istisna haddini aşmaması halinde beyanname
verilmez.
• İşyeri kira gelirleri için herhangi bir istisna söz konusu değildir. Vergiye tâbi gelir toplamının
2020 yılında edilen tutarının 49.000 TL’yi aşmaması halinde stopaja tabi olan işyeri kira gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez.
• 1.11.2008 tarihinden itibaren, 500,- TL’yi aşan konut kira gelirleri ile tutarı ne olur ise olsun
işyeri kira gelirlerinin banka ve PTT aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur (268 sıra nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliği)
• 2017 yılı gelirlerinden başlamak üzere, kira gelirlerine ilişkin götürü gider oranı hasılatın
%25’den %15’e düşürülmüştür.

9) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80/3.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları şöyledir.

Kazancın elde edildiği yıl İstisna tutarı (TL)
2020 18.000
2019 14.800

De ğer Ar tış ı Ka zan çlar ın ın ma hiy eti:

Aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kaz anc ıdır.
• İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç , menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
• GVK’nin 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
• Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları
dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
• Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
• Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
• İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nin 70.maddesinin
birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dâhil) ve hakların, iktisap tarihinden
başlayarak beş y ıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına
bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

10) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82/2.maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları şöyledir.

Kazancın elde edildiği yıl İstisna Tutarı (TL)
2020 40.000
2019 33.000

A r ızi Ka za n çla r ın ka ps amı :

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:
• Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.
• Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
• Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.
• Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni
kiracıya devrinde doğan kazançlar dâhil).
• Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili
dâhil).
• Dar mükellefiyete tâbi olanların GVK’nin 45. maddesinde yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

11) Yıl İçinde Stopaj Yoluyla Vergilendirilmemiş Gelirlerde Beyanname Verme
Haddi

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı aşağıdaki hadleri aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul (örneğin yurt dışı banka mevduat gelirleri gibi) ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmez. Bu haddin aşılması halinde iradın
tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir.

Gelirin elde edildiği yıl İstisna Tutarı (TL)
2020 2.600
2019 2.200

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.